Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.
Uzasadnienie strona 2/13

W dalszej części uzasadnienia organ I instancji wyjaśnił zasady określenia wysokości podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Wskazał, że przychód obojga małżonków w kwocie [...] zł, stosownie do art. 30e ust. 2 u.p.d.o.f., został pomniejszony o koszty jego uzyskania, które po zwaloryzowaniu wyniosły [...] zł. Koszty przed ich waloryzacją określono na kwotę [...] zł i składały się na nie następujące wydatki:

- [...] zł wpłacone w dniu [...] tytułem przygotowania nieruchomości do sprzedaży;

- [...] zł wpłacone w dniu [...] tytułem ceny sprzedaży lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie własności gruntu przez Gminę Miejską Z.;

- [...] zł z tytułu kaucji za lokal mieszkalny;

- [...] zł tytułem kosztów związanych ze sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego Rep. A nr [...].

W oparciu o te dane ustalono podstawę opodatkowania ([...] zł). W dalszej kolejności stosując art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f. określono wysokość podatku należnego na kwotę [...] zł, który stanowi 19% podstawy opodatkowania. Organ I instancji zauważył, że przedmiotowy lokal mieszkalny stanowił wspólną własność małżonków, dlatego też przychód przypadający na każdego z małżonków to [...] zł, a koszty uzyskania przychodu powiększone o wskaźnik waloryzacji to [...] zł, dochód - [...] zł, a podatek - [...] zł.

W odwołaniu z dnia 21 maja 2018 r. pełnomocnik małżonków zarzucił decyzjom organu I instancji, wydanym odrębnie w stosunku do każdego podatnika:

I. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, w postaci:

a) art. 180 i art. 188 o.p. poprzez:

- odmowę przeprowadzenia dowodów z przesłuchania świadków i strony na okoliczność złożenia i posiadania oświadczenia o okresie zameldowania oraz na okoliczność pouczenia o prawie do ulgi meldunkowej, a także na okoliczność złożenia przez strony oświadczenia uprawniającego do złożenia ulgi meldunkowej

• a tym samym wydanie dwóch postanowień w tym przedmiocie z dnia [...] o nr: [...] oraz [...] z naruszeniem wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej - które zaskarżył w całości;

• i oparcie ustaleń faktycznych w przedmiocie złożenia, bądź braku przez strony oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej wyłącznie na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...], w sytuacji gdy treść zawnioskowanych dowodów przez strony pozostawała w oczywistej sprzeczności z tym pismem;

skutkiem którego to naruszenia było błędne przyjęcie, że strony nie spełniły wymogów przewidzianych w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.) uprawniających do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f.

- brak uwzględnienia przy obliczeniu wysokości zobowiązania podatkowego w zaskarżonych decyzjach udokumentowanych nakładów poniesionych przez strony na zbyty lokal w kwocie [...] zł, mimo potwierdzenia tej okoliczności przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. pismem z dnia [...] i nie zwrócenie się do tego organu o posiadane przezeń faktury dotyczące tych wydatków; co skutkowało wadliwym określeniem wysokości zobowiązania podatkowego, z naruszeniem art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.

Strona 2/13