Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Sędziowie WSA Wojciech Gapiński (spr.), Paweł Kornacki, Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 2.217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/13

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej - organ odwoławczy, DIAS) decyzją z dnia [...] nr [...], działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm. - dalej o.p.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.), po rozpoznaniu odwołania Z.G. (dalej - strona, skarżąca, podatniczka), uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. (dalej - organ I instancji) z dnia [...] nr [...] określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości [...] zł; i orzekł co do istoty sprawy określając zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w wysokości [...] zł.

Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr [...] z dnia [...] dokumentującego umowę sprzedaży lokalu, pozostający w ustawowej wspólności majątkowej małżonkowie Z.G. i Z.G. (dalej - mąż skarżącej lub małżonkowie) nabyli lokal mieszkalny położony w Z. przy ul. [...] od Gminy Miejskiej Z..

Następnie w dniu [...] małżonkowie zbyli odpłatnie powyższą nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej nr [...], za kwotę [...] zł. Transakcja ta została potwierdzona aktem notarialnym Rep. A numer [...] z dnia [...].

Postanowieniem z dnia [...] organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie podatkowe mające na celu ustalenie, czy strona spełniła warunki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania uzyskanego w 2012 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w Z. przy ul. [...].

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego organ I instancji decyzją z dnia [...] określił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości [...] zł.

W motywach rozstrzygnięcia stwierdzono, że w związku ze zbyciem prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, dokonana czynność w świetle przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c u.p.d.o.f., jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącą i jej małżonka obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. Organ I instancji wskazał, że aby podatnik mógł skorzystać z tej ulgi konieczne było spełnienie łącznie następujących warunków:

1) okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia;

2) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano zbycia,

3) złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia, o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Tymczasem, jak stwierdził organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatniczki, nie złożyła ona oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. w piśmie z dnia [...]. Wyrażono również pogląd, że fakt zawarcia w akcie notarialnym zapisu o zamieszkiwaniu w przedmiotowym lokalu, nie stanowi podstawy do skorzystania ze zwolnienia. Podniesiono następnie, że analiza aktu notarialnego Rep. A nr [...] prowadzi do wniosku, że nie zawiera on oświadczenia, które odpowiadałoby wymogom z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. oraz wyrażało zamiar skarżącej do skorzystania z tego prawa. Zdaniem organu I instancji, w przedmiotowym akcie notarialnym nie ma wzmianki o zameldowaniu w sprzedanym lokalu, a jedynie o zamieszkiwaniu, co w świetle treści art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z ust. 21 u.p.d.o.f. nie może stanowić podstawy do zwolnienia uzyskanego przychodu z opodatkowania. Konkludując organ podatkowy przyjął, że skarżąca nie spełniała warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zaznaczył także, że strona nie wypełniła w ustawowym terminie ciążącego na niej obowiązku naliczenia i wpłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Strona 1/13