Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Romała, Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Beata Jarecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi Gminy Miasta G. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 kwietnia 2015 r. nr[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną uchwałę w części stwierdzającej nieważność § 1 ust. 5 oraz § 9 ust. 1 uchwały Nr[...]Rady Miasta G. z dnia 26 marca 2015 r.; 2. zasądza od Regionalnej Izby Obrachunkowej na rzecz strony skarżącej kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżoną uchwałą z dnia 16 kwietnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), w wyniku badania uchwały Nr [...] Rady Miasta z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w [...] w ramach pomocy de minimis, orzekło nieważność: § 1 ust. 5, § 9, § 10 ust. 2 oraz załącznika Nr 2 do badanej uchwały w części od słów: "Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.".

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium wyjaśniło, że w § 1 ust. 1 Rada Miasta ustaliła, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, zwolnienie od podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowanych budynków, nowo wybudowanych części budynków, nowo wybudowanych budowli, nowo wybudowanych części budowli, znajdujących się w granicach portu morskiego w [...] ustalonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w [...] od strony morza, redy i lądu (Dz. U. z 2012 r., poz. 650) na terenie dzielnic [...], [...], [...], [...], [...] i [...]. Zwolnienie obejmuje nowo wybudowane budynki, nowo wybudowane części budynków, nowo wybudowane budowle, nowo wybudowane części budowli związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które, w ramach jednej inwestycji, zostały zbudowane, odbudowane, rozbudowane lub nadbudowane i w stosunku do których poniesiono nakłady na ich budowę, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę w łącznej udokumentowanej wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN netto (tj. z wyłączeniem podatku od towarów i usług).

Ponadto w § 1 ust. 5 badanej uchwały Rada Miasta zapisała, że: "W przypadku powstania zaległości wobec Gminy Miasta w trakcie korzystania ze zwolnienia, podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 od dnia jego uzyskania."

Następnie w § 9 ust. 1 ww. uchwały Rada Miasta zapisała, że: "Podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w przypadku:

upływu okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanego w § 3 , gdy wartość brutto otrzymanej pomocy, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez tego podatnika w danym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach, osiągnie lub przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 200.000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów osiągnie lub przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 100.000,00 EUR, postawienia podatnika w stan likwidacji od dnia ogłoszenia likwidacji lub postawienia podatnika w stan upadłości od dnia ogłoszenia upadłości, gdy inwestycja w rozumieniu § 1 ust. 1 nie zostanie utrzymana na warunkach wskazanych w §7, niewywiązania się z warunków określonych w § 8 niniejszej uchwały ".

Strona 1/8