Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Alicja Stępień, Sędzia WSA Bogusław Woźniak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Szymańska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 listopada 2013 r. sprawy ze skargi P. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 15 lipca 2009 roku o numerze [...]; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 3.325 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/9

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, decyzją z dnia 15 lipca 2009 r. ustalił P.W. podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 30.432,-zł.

Zdaniem organu z zestawienia ogółu poniesionych wydatków przez P. i B.W. oraz źródeł ich sfinansowania wynika, że kwota poniesionych przez nich udokumentowanych wydatków w danym roku przewyższa kwotę uzyskanych przez małżonków przychodów o kwotę 81.150,33- zł. Ponieważ w okresie objętym kontrolą podatkową P.W. i B.W. pozostawali w majątkowej wspólnocie małżeńskiej kwota przypadająca na każdego z małżonków wyniosła 40.576,17 zł (połowa dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów). Tym samym, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organ ustalił P.W. podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2003 r. na kwotę 30.432,- zł.

W wyniku wniesienia odwołania od powyższej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 18 lipca 2011 r. uchylił w części decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej ustalającą podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. w wysokości 30.432,- zł i obniżył wysokość przedmiotowego zobowiązania do kwoty 30.258,- zł.

Organ odwoławczy jako podstawę powyższego rozstrzygnięcia wskazał art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej powoływana jako "u.p.d.o.f.") w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. zgodnie z którym za przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności (...) przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach, jak również art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. stosownie do którego wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Z kolei w myśl przepisu art. 30 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 75% dochodu. Dochodów tych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł - stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.

Strona 1/9