Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janina Guść, Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus (spr.), Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Marzena Cybulska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 lipca 2017 r. sprawy ze skargi B.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/16

1. Zaskarżoną decyzją z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej (dalej jako "Dyrektor IS"), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 220 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. - dalej jako "O.p."), art. 1, art. 3 ust. 1, art. 6, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1b, art. 25b-25g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2031 ze zm. - dalej jako "u.p.d.o.f."), art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie u.p.d.o.f. oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588) w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie u.p.d.o.f. oraz O.p. (Dz. U. z 2015 r. poz. 251), po rozpatrzeniu odwołania B. J. (dalej jako "Skarżąca") od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. (dalej jako "Naczelnik US") z dnia 27 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 1.310.145 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 61.561 zł.

2. Rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego sprawy:

2.1. R. J. (dalej jako mąż Skarżącej) i Skarżąca w 2008 r., jako małżonkowie, pozostając we wspólności majątkowej, ponieśli wydatki znacznie przekraczające uzyskane przez nich przychody, dokonując m.in.: darowizny pieniężnej w dniu 9 czerwca 2008 r. w kwocie 90.000 zł, darowizny pieniężnej w dni 11 lipca 2008 r. w kwocie 50.000 zł oraz zakupu samochodu Lexus w dniu 8 maja 2008 r. za kwotę 105.000 zł. Mąż Skarżącej w zeznaniach podatkowych za 2008 r. wykazał stratę z działalności gospodarczej w wysokości (-) 325.479,82 zł (PIT-36L) oraz dochód (netto) z innych źródeł w kwocie 8.212,56 zł (PIT-37), zaś Skarżąca w 2008 r. wykazała przychód z najmu lub dzierżawy i innych źródeł w łącznej kwocie 25.000 zł (korekta PIT-36).

Z uwagi na niewspółmierność poniesionych w roku podatkowym wydatków w porównaniu do zadeklarowanych dochodów Naczelnik US postanowieniem z dnia 26 czerwca 2013 r. wszczął w stosunku do Skarżącej postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Odrębne postępowanie w powyższym zakresie zostało wszczęte w stosunku do męża Skarżącej.

Strona 1/16