Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. w przedmiocie podatku od nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia WSA Ewa Wojtynowska ( spr.), Protokolant Asystent Sędziego Krzysztof Pobojewski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r. sprawy ze skargi "A" S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 23 stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza od Prezydenta Miasta S.na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/16

W dniu 27 listopada 2018 r. "A" SA Oddział "B" w S. (dalej w skrócie Wnioskodawca lub Spółka) złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest właścicielem kompleksu hotelowego zlokalizowanego na terenie Miasta Wskazano na numery działek (będących bądź w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy bądź przez niego dzierżawionych) oraz przypisane im numery ksiąg wieczystych, na których kompleks ten się znajduje.

Budynkowi hotelu towarzyszy rozwinięta infrastruktura obejmująca szereg obiektów, w tym m.in. budowle umiejscowione zarówno na działkach w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy, jak i na działkach dzierżawionych. Budowle te, jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowią środki trwałe i zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

Ewidencja środków trwałych Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym budowli do dnia 30 kwietnia 2018 r. zawierała 30 pozycji, z czego 24 podlegały amortyzacji, a 6 było całkowicie zamortyzowanych. Wartości przyporządkowane w ewidencji poszczególnym pozycjom - po zsumowaniu - wskazywane były przez Wnioskodawcę jako podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Wartość ta wynosiła - według deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. - 4.227.597,96 zł, w tym: 4.131.060,18 zł dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i 96.537,78 zł dla budowli służących bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Wnioskodawca powziął jednak wątpliwości co do prawidłowości prowadzonej ewidencji środków trwałych - a konkretnie co do tego, czy jest ona zgodna ze stanem faktycznym - oraz co do zgodności z przepisami sposobu opodatkowania poszczególnych środków trwałych podatkiem od nieruchomości. Badanie dokumentów księgowych oraz zapisów ewidencyjnych, zestawienie z oględzinami nieruchomości Wnioskodawcy i zlokalizowanych tam obiektów budowlanych, uwidoczniło konieczność dokonania korekty w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wprowadzenie do ewidencji środków trwałych przedstawionych poniżej zmian. Celem tych działań Wnioskodawcy było osiągnięcie sytuacji, w której zapisy w ewidencji księgowej w odniesieniu do należącego do niego majątku, będą zgodne z przepisami i jednocześnie - będą w pełni odpowiadały rzeczywistości.

Wnioskodawca przedstawił istniejące stany faktyczne i zadał pytania dotyczące tych stanów a także własne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

I stan faktyczny:

W okresie 2013-2017 w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy ujęte były następujące środki trwałe:

Tereny zielone, nr inw. ST00017755, wartość brutto podatkowa: 43 070,76 zł

Tereny zielone, nr inw. ST00017756, wartość brutto podatkowa: 174 216,46 zł

Strona 1/16