Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA BOGUSŁAW SZUMACHER /spr./, Sędziowie NSA MAŁGORZATA GORZEŃ, WSA ALINA DOMINIAK, Protokolant HANNA TARNAWSKA, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2004 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] z dnia 5 marca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego [...] z dnia 3 grudnia 2002 r. nr [...]; 2) określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Uzasadnienie strona 1/9

3 I SA/Gd 461/03

U z a s a d n i e n i e

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego [...] w przedmiocie uznania za nieprawidłowe zgłoszenia celnego "A" Spółka z o.o. w Sz..

W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Celnej wskazał, że jednolitym dokumentem SAD z dnia 10.12.1999 r. zgłoszono do procedury dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym benzynę lakierniczą w ilości 2.297.266 kg air sprowadzoną statkiem. Towar nabyto na podstawie faktury zakupu o numerze 9912118 z dnia 10.12.1999 r. wystawionej przez firmę "B" z I.. Zgodnie z deklaracją zawartą w zgłoszeniu celnym oraz pozwoleniem przywozu towar ten został zaklasyfikowany do kodu PCN 2710 00 21 0 Taryfy celnej obejmującego benzynę lakierniczą. W stosunku do towaru w dniu odprawy celnej zastosowano 0% stawkę celną zawieszoną.

Do zgłoszenia celnego załączono certyfikat analizy produktu z dnia 08.12.1999 r. wydany przez Forum Oil and Gas. W świetle powyższego dokumentu, przedmiotowa benzyna (badania wykonano metodą ASTM D 86) destyluje:

- początek destylacji w temp. 154,7oC,

- koniec destylacji w temp. 196,6oC,

- różnica temperatur pomiędzy początkiem a końcem destylacji wynosi 41,9oC.

Ponadto punkt zapłonu (według metody Abel Pensky DIN 51755) wyznaczono w temperaturze 41,1oC, ponadto produkt nie zawiera preparatów antystukowych.

Jednocześnie w dniu odprawy celnej strona przedłożyła oświadczenie z dnia 11.12.1999 r., w którym potwierdziła, iż przedmiotem importu jest benzyna lakiernicza.

Wskazał również Dyrektor Izby Celnej, że w dniu 03.09.2002 r. Urząd Kontroli Skarbowej

[...] przekazał do Urzędu Celnego [...] wyniki kontroli skarbowej zawarte w piśmie z dnia 29.08.2002 r., które wskazują, iż przedmiotowy towar został zużyty do produkcji oleju napędowego II. Ustalono, iż importer sprzedał przedmiotowy towar w całości firmie "C" S.A. z B., która następnie odsprzedała go "D" z W., a ta z kolei firmie "E" z C., która całą partię tego towaru przeznaczył do produkcji oleju napędowego II. Zauważono jednocześnie, iż Spółka dokonując importu benzyny zgłoszonej jako lakiernicza nie zgłaszała ofert kierowanych do firm działających w przemyśle farb i lakierów, nie posiadała także żadnych zamówień na benzynę lakierniczą od przedsiębiorców tego sektora. Nadto ustalono, iż pomimo stosowania systemu sprzedaży poprzez kilka różnych firm działających w różnych obszarach kraju towar po dokonaniu odprawy celnej został przetransportowany z portu w G. bezpośrednio do stacji W. G. T., bocznica O..

Mając na względzie powyższe ustalenia postanowieniem z dnia 24.09.2002 r. Naczelnik Urzędu Celnego [...] wszczął z urzędu postępowanie celne w sprawie ustalenia prawidłowego kodu taryfy celnej benzyny lakierniczej objętej procedurą dopuszczenia do obrotu ww. zgłoszeniem celnym.

Następnie w dniu 03.12.2002 r. decyzją, Naczelnik Urzędu Celnego [...] uznał zgłoszenie celne za nieprawidłowe w zakresie zadeklarowanej klasyfikacji taryfowej, ustalając na przedmiotowy towar kod PCN2710 00 25 0 Taryfy celnej. Zmiana kodu taryfy celnej spowodowała ustalenie nowej kwoty długu celnego.

Strona 1/9