Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska, Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń, Sędzia WSA Janina Guść (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Kotlarek, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 r. sprawy ze skargi R. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 5 grudnia 2016 r. nr [...], [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/12

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzją z dnia [...]

2016 r., po rozpatrzeniu R.J. odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] 2014 r. ustalającej podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r., uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i ustalił zryczałtowany 75% podatek od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 r. w wysokości 112.001,00 zł.

Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 20 ust. 1 i 3 oraz 30 ust. 1 pkt 7 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako "u.p.d.o.f.".

Decyzja ta zapadła w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:

Naczelnik Urzędu Skarbowego, postanowieniem z dnia [...] 2012 r., wszczął w stosunku do R.J. postępowanie w sprawie ustalenia zryczałtowanego 75% podatku dochodowego od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 r.

W toku postępowania organ ustalił, że R.J. na podstawie umowy pożyczki z dnia 10 listopada 2008 r. udzielił firmie "A" Sp. z o.o. pożyczki pieniężnej w kwocie 450.000,00 zł. Wpłata ww. kwoty nastąpiła w dniu 15 listopada 2008 r. w gotówce, czego potwierdzeniem jest dowód wpłaty (pokwitowanie KP nr [...]). Odbiór powyższej pożyczki na wskazanym dowodzie wpłaty potwierdził prezes spółki - M.M. Jednocześnie, opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, nie stwierdzono, by podatnik dysponował środkami pieniężnymi mogącymi stanowić pokrycie wydatków poniesionych w 2008 r.

Organ podatkowy pierwszej instancji nie uwzględnił wyjaśnień R.J., że środki na wydatki dokonane w 2008 r. zostały sfinansowane z mienia pochodzącego z lat wcześniejszych niż 2008 r. Za wiarygodne organ uznał jedynie twierdzenia, że w 2008 r. R.J. przebywał za granicą i w związku z tym nie ponosił wydatków związanych z utrzymaniem, a takie wydatki ponosiła jego żona- T.J. W związku z faktem, że strona nie złożyła oświadczenia o stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2007 r., nie przedłożyła żadnych dowodów w tym zakresie oraz nie wyraziła zgody na przesłuchanie w charakterze strony organ ustalił zasób pieniężny na podstawie posiadanych dokumentów i ustalił, że w latach 2003-2007 małżonkowie R. i T.J. uzyskali przychody łącznej w kwocie 337.047,03 zł, zaś wydatki ponieśli w kwocie 200.196,03 zł. W związku z tym ustalono zasoby pieniężne możliwe do osiągnięcia przez małżonków na dzień 31 grudnia 2007 r. w łącznej kwocie 136.851,00 zł. Zatem ustalony na dzień 1 stycznia 2008 r. zasób pieniężny przypadający na R.J. wynosił 68.425,50 zł. W związku z tym organ podatkowy pierwszej instancji przyjął, że nadwyżka wydatków nad dochodami w wysokości 373.769,57 zł odpowiada wysokości przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Strona 1/12