Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janina Guść (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus, Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Marzena Cybulska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 lipca 2017 r. sprawy ze skargi K.C. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz K.C. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju
Uzasadnienie strona 1/10

K. C. złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w [...] wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "A" z siedzibą w G. przy ul. [...], NIP: [...], REGON: [...]. W ramach tej działalności będzie on prowadził skład podatkowy produkcyjny przy ul. [...], [...] D. (dalej jako "Skład podatkowy"), w którym będzie się odbywała produkcja:

1) oleju smarowego S-1 o kodzie CN 2710 19 99, w skład którego będą wchodziły następujące surowce:

- olej napędowy o kodzie CN 2710 19

- olej bazowy o kodzie CN 2710 19 99;

- olej roślinny o kodzie CN 1514 19 10;

2) preparatu smarowego P-3 o kodzie CN 3403 19 80, w skład którego będą wchodziły następujące surowce:

- olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41

- olej syntetyczny o kodzie CN 3814 00 90 99;

3) preparatu chemicznego RT-1 o kodzie CN 3826 00 90 19, w skład którego będą wchodziły następujące surowce:

- olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41

- monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych zawierających objętościowo 96,5% lub więcej estrów (FAME) o kodzie CN 3826 00 10 99 lub monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych zawierających mniej niż objętościowo 96,5% estrów (FAME) o kodzie CN 3826 00 90 90.

Po wyprodukowaniu, ww. produkty zostaną sprzedane i wysłane firmom, które mają siedziby poza granicą państwa polskiego. Do produkcji ww. towarów nie jest wymagana koncesja. Nie jest też wymagana koncesja w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego, jakim jest olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41)

W związku z powyższym opisem zadano pytanie, czy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego, jakim jest olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41, który służy wyłącznie jako surowiec do produkcji oleju smarowego S-1 o kodzie CN 2710 19 99, preparatu smarowego P-3 o kodzie CN 3403 19 80 oraz preparatu chemicznego RT-1 o kodzie CN 3826 00 90 19 oraz w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego, jakim jest olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41, nie jest wymagana koncesja na obrót paliwami ciekłymi, wnioskodawca będzie podlegał przepisom nowej ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia, jako "ustawa zmieniająca", w zakresie płatności VAT w ciągu 5 dni od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych przez wnioskodawcę, czy też nie i będzie opłacał VAT na starych zasadach, do 25 dnia miesiąca w formie formularza VAT-7?

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z ustawą zmieniającą, podmiot prowadzący skład podatkowy jest "płatnikiem" podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jakimi są paliwa silnikowe, dla których jest potrzebna koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicy. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako u.p.t.u., wprowadzone są zmiany, którym podlega podmiot prowadzący skład podatkowy. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych powinien w terminie 5 dniu od wprowadzenia paliw silnikowych do składu podatkowego wpłacić kwotę VAT na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku od towarów i usług.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju