Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 roku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Alicja Stępień, Sędzia WSA Irena Wesołowska, Protokolant Asystent Sędziego Krzysztof Pobojewski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi H. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 25 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 roku oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją z dnia 25 października 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...], po rozpatrzeniu odwołania H. R. (dalej: podatnik, strona) od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. (dalej: Naczelnik US) z dnia 13 lipca 2018 r. określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w kwocie 7.719 zł, utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy.

Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny:

Państwo K. i H. R. dokonali w dniu 27 marca 2012r. (jako współwłaściciele na prawach wspólności ustawowej) odpłatnego zbycia nieruchomości w postaci działek nr [...] i [...] położonych w Ł. za łączną cenę 475.000 zł.

Państwo R. nabyli działkę nr [...] w 1991 r., a działkę nr [...] na podstawie umowy sprzedaży w dniu 27 lipca 2007 r.

Strona nie wykazała należnego podatku od dochodu z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012.

W wyniku postępowania podatkowego organ pierwszej instancji stwierdził, że uzyskany przez stronę z tytułu powyższej transakcji sprzedaży nieruchomości przychód wyniósł 70.320 zł (połowa całego przychodu uzyskanego przez małżonków R. z tytułu zawartej transakcji). Ponieważ obie działki zostały sprzedane jednemu nabywcy na podstawie jednej umowy sprzedaży, a cena została ustalona łącznie dla obu działek, Naczelnik US w celu ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży działki nr [...], przyjął wartość rynkową tej działki w oparciu o dane wynikające z przedłożonego w toku postępowania operatu szacunkowego sporządzonego przez Wójta Gminy S., w którym wartość tę określono na kwotę 140.640 zł (16.000 mkw x 8,79 zł/mkw).

Zwaloryzowane koszty uzyskania przychodu (na które składały się koszty nabycia działki nr [...]) przypadające na stronę wyniosły 29.692,73 zł.

W związku z powyższym decyzją z dnia 13 lipca 2018 r. Naczelnik US określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012r. z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w kwocie 7.719 zł.

Strona wniosła odwołanie od powyższej decyzji, wnosząc o jej uchylenie w całości. Zarzuciła, że organ błędnie uznał, iż zachodzą przesłanki do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012r., jak również naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej poprzez pominięcie w postępowaniu pełnomocnika strony.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] decyzją z dnia 25 października 2018 r. utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy.

W uzasadnieniu organ odwoławczy w pierwszej kolejności odniósł się do zarzutu pominięcia pełnomocnika w postępowaniu, uznając go za bezzasadny. Z akt sprawy nie wynika bowiem, aby adwokatowi M. K. udzielone zostało przez stronę pełnomocnictwo szczególne do jej reprezentowania w niniejszym postępowaniu bądź też pełnomocnictwo ogólne.

Dalej organ wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), dalej u.p.d.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (...).

Strona 1/6