Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka Sędziowie: Sędzia WSA Marek Kraus (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi E. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2021 r., nr 2201-IEE.711.2.166.2021.JM w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/11

1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (dalej jako "Dyrektor IAS" lub "organ drugiej instancji"), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, dalej jako "k.p.a.") oraz art. 54 § 5 w zw. z art. 17 § 1 i art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm., dalej jako "u.p.e.a."), po rozpatrzeniu zażalenia E. W. (dalej jako "Skarżący") na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (dalej jako "Naczelnik US" lub "organ pierwszej instancji") z dnia 14 czerwca 2021 r. w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

2. Rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy:

2.1. Naczelnik US wszczął wobec Skarżącego postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 29 lipca 2020 r., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej.

W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego w C. S.A., na podstawie zawiadomienia z dnia 12 maja 2021 r. Wydruk ww. zawiadomienia o zajęciu został doręczony stronie w dniu 20 maja 2021 r.

W dniu 25 maja 2021 r. Skarżący złożył skargę na ww. czynność egzekucyjną, wnosząc o uchylenie środka egzekucyjnego i wstrzymanie prowadzenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania skargi. Skarżący zarzucił dokonanie czynności z naruszeniem przepisów art. 80 § 1 - § 3 u.p.e.a. i zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego oraz art. 35 § 1 u.p.e.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na nieprawidłowym zastosowaniu środka egzekucyjnego w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na skutek wniesionych zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji. Uzasadniając skargę Skarżący podniósł, że zawiadomienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego jest formalnie nieprawidłowe oraz że środek ten został zastosowany w postępowaniu, które powinno zostać umorzone na skutek wniesionych zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W ocenie Skarżącego nie może być uznana za zgodną z prawem czynność w postępowaniu egzekucyjnym, które zostało nieprawidłowo wszczęte, a wynik niniejszej sprawy jest związany ze sposobem rozpatrzenia innych spraw. Środek egzekucyjny został ponadto zastosowany w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, kiedy nie jest to dopuszczalne. W dalszej treści skargi Skarżący podniósł zarzuty niespełnienia przez tytuł wykonawczy wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a., nieistnienia obowiązku i braku wymagalności obowiązku.

2.2. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 r. Naczelnik US oddalił skargę Skarżącego na ww. czynność egzekucyjną.

Organ pierwszej instancji w wyniku analizy dokonanej czynności egzekucyjnej nie dopatrzył się nieprawidłowości i naruszeń przepisów prawa. Wskazał, że zastosowano środek egzekucyjny wymieniony w art. 1a pkt 12 lit. a u.p.e.a., tj. egzekucję z rachunku bankowego, do którego zastosowania upoważnia organ ww. ustawa (art. 80 u.p.e.a.). W ocenie organu pierwszej instancji z akt sprawy wynika, że zostały wykonane wszystkie czynności przewidziane w u.p.e.a., w tym również prawidłowo i skutecznie doręczono stronie wydruk wystosowanego przez Naczelnika US zawiadomienia z dnia 12 maja 2021 r., sporządzonego w postaci elektronicznej. Organ dopełnił zatem wszystkich wymogów wynikających z art. 80 § 1 - § 3 u.p.e.a. Podstawą zajęcia było prawidłowo wystawione zawiadomienie, pozbawione wad formalnych, zawierające wszystkie elementy niezbędne dla tego typu dokumentów określone w art. 67 § 2 i § 2a u.p.e.a.

Strona 1/11