Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, , po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym w dniu 30 listopada 2021 r. sprawy ze skargi E.W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia 30 czerwca 2021 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/5

Organ egzekucyjny - Naczelnik T. Urzędu Skarbowego w G. wszczął wobec E. W. postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela - Burmistrza Gminy Ż., na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 29 lipca 2020 r. nr [...], obejmującego należność z tytułu nieuiszczonej opłaty planistycznej w wysokości należności głównej 284.348,20 zł.

Pismem z dnia 27 lipca 2020 r., sprecyzowanym pismem z dnia 6 października 2020 r., E. W. wniósł zarzuty w sprawie prowadzenia na podstawie w/w tytułu wykonawczego postępowania. Jako podstawę wniesionych zarzutów zobowiązany wskazał zarzut nieistnienia obowiązku (art. 33 § 2 pkt 1 u.p.e.a.), określenia obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia (art. 33 § 2 pkt 2 4 u.p.e.a.), braku uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia (art. 33 § 2 pkt 4 u.p.e.a.), wygaśnięcia obowiązku w całości (art. 33 § 2 pkt 5 u.p.e.a.) oraz braku jego wymagalności (art. 33 § 2 pkt 6 u.p.e.a.).

Postanowieniem nr [...] z dnia 21 października 2020 r. wierzyciel - Burmistrz Gminy Ż.- oddalił wniesione przez stronę zarzuty. Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które w dniu 16 lutego 2021 r. wydało w tym przedmiocie postanowienie nr [...].

W dniu 29 października 2020 r. do Naczelnika T. Urzędu Skarbowego w G. wpłynął wniosek E. W. z dnia 27 października 2020 r. o umorzenie prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 29 lipca 2020 r. postępowanie egzekucyjnego.

Strona w złożonym wniosku podniosła, że:

- obowiązek nie jest wymagalny, wygasł, nie istnieje,

- egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego, a także bezpośrednio z przepisu prawa,

- egzekucja administracyjna oraz zastosowane środki egzekucyjne są niedopuszczalne,

- zobowiązanemu nie doręczono upomnienia,

- niespełnione są w tytule wykonawczym wymogi określone w art. 27 u.p.e.a..

W uzasadnieniu zobowiązany podniósł, że w treści tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 29 lipca 2020 r. wskazano nieprawidłowo decyzję Burmistrza Gminy Ż., zamiast decyzji ostatecznej, wskazano również nieprawidłowo treść podlegającego egzekucji obowiązku, a także błędną wysokość zaległości i odsetek. Według E. W., przy ustalaniu odsetek nie uwzględniono okresów przerw. Brak jest również podstawy prawnej prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zdaniem skarżącego, decyzja organu pierwszej instancji nie podlegała wykonaniu na skutek wniesionego odwołania, a co do zasadności naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości trwa spór - na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy Ż. została złożona skarga do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gdańsku (sygn. akt II SA/Gd 590/19). W złożonym wniosku podniesiono również, że wszczęcie postępowania nie zostało poprzedzone prawidłowym upomnieniem. Ponadto, zdaniem strony, jeżeli obowiązek w ogóle powstał, to nie jest wymagalny na skutek przedawnienia opłaty.

Strona 1/5