Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Piotr Pietrasz (spr.), Sędziowie sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 marca 2011 r. sprawy ze skargi A. P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. stwierdza, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego A.P. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z 21 kwietnia 2010 r. A. P. (dalej powoływany jako Skarżący, Wnioskodawca), zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), dalej powoływana w skrócie "u.p.d.o.f.", na tle następującego stanu faktycznego.

W dniu [...] kwietnia 2010 r. Wnioskodawca wraz z małżonką dokonał zbycia mieszkania, które zostało przez nich nabyte [...] marca 2007 r. do majątku wspólnego. W mieszkaniu tym na pobyt stały do dnia sprzedaży była zameldowana małżonka wraz z dziećmi. Natomiast Wnioskodawca był zameldowany na pobyt czasowy od [...] czerwca 2007 r. do [...] kwietnia 2010 r. Skarżący wskazał, że dochód ze sprzedaży mieszkania wykorzystany będzie w całości na cele mieszkaniowe, tj. na budowę domu (pozwolenie na budowę z dnia [...] lutego 2009 r). W świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, natomiast jego żona może skorzystać z ulgi meldunkowej. Wnioskodawca winien uiścić podatek od połowy dochodu mimo, iż zameldowany byt ponad 12 miesięcy w przedmiotowym lokalu z tym, że na pobyt czasowy, natomiast cała rodzina Wnioskodawcy na pobyt stały. Skarżący wskazuje, że gdyby zakupu przedmiotowego lokalu dokonano nieco ponad 2 miesiące wcześniej, nie musiałby płacić podatku. Z winy spółdzielni Wnioskodawca nie dokonał zakupu w przewidywanym terminie (nastąpiło przesunięcie w odbiorze). Nadmienia, iż [...] stycznia 2010 r. został podpisany akt notarialny ustanawiający odrębną własność przedmiotową mieszkania. Kwotę, o którą wzrosła wartość rynkowa mieszkania można więc przeznaczyć już na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym Skarżący sformułował następujące pytanie:

czy może skorzystać z "ulgi meldunkowej" i w związku z tym nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości? Formułując własne stanowisko w tej kwestii Skarżący stwierdził, że w świetle przedstawionych okoliczności powinien zostać zwolniony z konieczności zapłacenia połowy podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W wydanej [...] sierpnia 2010 r. interpretacji znak: [...], działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy stwierdził, że dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części przypadającej na Wnioskodawcę, podlega opodatkowaniu 19 % podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30 e u.p.d.o.f w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Argumentując własne stanowisko organ podkreślił, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f. jest jednoznaczny w wykładni gramatycznej, gdyż wyraźnie stwierdza, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Tak więc powyższe zwolnienie ma zastosowanie do podatników, a nie podatnika i jego małżonka, co oznacza, że każde z nich musi spełnić warunki uprawniające do przedmiotowego zwolnienia. Tym samym w przypadku, kiedy jedno z małżonków nie spełnia warunków do zwolnienia - jest niedopuszczalne i nie znajduje żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa, stosowanie ww. ulgi do obojga z nich. Skoro Wnioskodawca był zameldowany w lokalu na pobyt czasowy, a nie stały, nie jest uprawniony do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Strona 1/4