Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące: luty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Sędziowie sędzia NSA Janusz Lewkowicz (spr.), sędzia NSA Józef Orzel, Protokolant Katarzyna Luto, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 stycznia 2007 r. sprawy ze skargi Stacji Paliw S. Spółka jawna [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące: luty - grudzień 2002 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/12

Przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w B. kontrola skarbowa w firmie Stacja Paliw "S." [...] Spółka Jawna w G. ujawniła, iż Spółka dokonywała w okresie luty - grudzień 2002 r. sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe. Ustalono, iż podatnik posiada oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe złożone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie potwierdzają faktu zakupu oleju opałowego i złożenia takich oświadczeń, bądź potwierdzają złożenie takich oświadczeń, ale potwierdzających mniejszą ilość oleju opałowego. Stwierdzono przypadki nie potwierdzenia złożenia oświadczeń w sytuacji, gdy nabywcy potwierdzili zakup oleju opałowego, jak również przypadki gdy nabywcami oleju opałowego były osoby, które w dacie wystawienia i podpisania oświadczenia już nie żyły lub nie figurowały w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. Z uwagi na powyższe Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres luty - grudzień 2002 r. w łącznej wysokości [...] zł.

Z powyższą decyzją nie zgodziła się Spółka i za pośrednictwem pełnomocnika złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Celnej w B. Zaskarżonej decyzji Spółka zarzuciła sprzeczność z przepisami prawa materialnego i proceduralnego a w szczególności naruszenie:

- § 6 oraz § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia

2001 r. w sprawie podatku akcyzowego, pomimo braku przesłanek faktycznych do zastosowania tych przepisów,

- § 6 oraz § ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie podatku akcyzowego, pomimo braku przesłanek faktycznych do zastosowania tych przepisów,

- art. 35 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,

- art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, poprzez zawarcie w decyzji niejasnego uzasadnienia faktycznego,

- art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie wnioskowania, zgodnie z którym brak oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego oznacza, że wyrób ten został sprzedany na cele inne niż opałowe.

Dyrektor Izby Celnej w B. decyzją z dnia [...].09.2006 r. nr [...] uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...].05.2006 r. nr [...] w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące marzec, maj, lipiec, listopad 2002 r. i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy t.j.:

- określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2002 r. w kwocie [...] zł,

- określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2002 r.

w kwocie [...] zł,

- określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2002 r.

w kwocie [...] zł,

- określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc listopad 2002 r.

w kwocie [...] zł, oraz utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B.

w pozostałej części. Łączna kwota zobowiązania w podatku akcyzowym określonego za poszczególne miesiące: luty - grudzień 2002 r., wynosi [...] zł.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej