Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2008 roku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski, Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 października 2011 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2008 roku oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w B. z [...] lipca 2011 r. nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. M. z [...] kwietnia 2011 r. nr [...].

W decyzji z [...] kwietnia 2011 r. organ pierwszej instancji określił M. D. (dalej również jako skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2008 r. wskazując, że skarżąca nie spełniła warunków do zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem. W ustawowym terminie nie złożyła bowiem oświadczenia, że spełnia warunki do tego zwolnienia tj., że była zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Po analizie akt sprawy i rozpatrzeniu argumentów przedstawionych w odwołaniu od tej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej zauważył, że zbyte prawo do lokalu skarżąca nabyła w 2008 r. (umowa darowizny z [...] lipca 2008 r. zawarta w formie aktu notarialnego - Repertorium A Nr [...]). Stąd, dochód uzyskany ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg przepisów obowiązujących w latach 2007 -2008.

Cytując treść art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) organ odwoławczy wskazał, że przewidziane w tym przepisie zwolnienie od podatku dochodowego ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (art. 21 ust. 21 ww. ustawy).

W odniesieniu do osób, które uzyskały przychody w 2008 r. termin do złożenia oświadczenia został przedłużony do 30 kwietnia 2009 r., na podstawie postanowień § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych

(Dz. U. Nr 59, poz. 361).

Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że skarżąca ani w terminie 14 dni liczonym od dnia odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ani też w terminie przedłużonym przez Ministra Finansów, nie złożyła takiego oświadczenia. Oświadczenie z 9 czerwca 2011 r. złożone na etapie postępowania odwoławczego, nie uprawnia zaś do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.

Organ ten stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają formy przedmiotowego oświadczenia. Jednakże zgodnie z art. 168 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.

Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej w skrócie: "o.p.", oświadczenie w formie ustnej winno być wniesione do protokołu, który wymaga podpisania przez sporządzającego protokół oraz składającego oświadczenie. Zgromadzony w aktach materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, iż skarżąca takie oświadczenie złożyła. Organ odwoławczy nie dał wiary jej wyjaśnieniom, iż ustne oświadczenie złożyła przed pracownikiem urzędu skarbowego. Zauważył, że w trakcie postępowania podatniczka podawała rozbieżne daty wizyty w urzędzie, w czasie której rzekomo złożyła ustne oświadczenie. Ponadto, przesłuchany w charakterze świadka kierownik referatu - S. Ł., pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznał, iż nie przypomina wizyty skarżącej w urzędzie skarbowym. Zeznał też, iż w urzędzie skarbowym nie było praktykowane odbieranie od podatników ustnych oświadczeń o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. W celu umożliwienia podatnikom składania takich oświadczeń został opracowany formularz oświadczenia, przy opracowywaniu którego świadek uczestniczył. Przesłuchana w charakterze świadka pracownica urzędu L. O., która w czasie wizyty w urzędzie miała podatniczce wskazać drogę do kierownika, również nie potwierdziła jej zeznań.

Strona 1/4