Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2015 roku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz,, sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2015 roku oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa
Uzasadnienie strona 1/13

Decyzją z [...] grudnia 2018 r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. określił G. Sp. z o.o. (dale także jako: "Spółka") podatek od towarów i usług za I, II i III kwartał 2015 r. w wysokości odmiennej niż zadeklarowano.

W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, a następnie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2015 r. organ pierwszej instancji stwierdził bowiem, że Spółka wystawiła faktury VAT dotyczące transportu oleju na rzecz zagranicznych podmiotów: U. "G.", U. L., J. E., R., S. "M." i G. O. Ltd. W opinii tego organu, faktury te nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, gdyż ww. podmioty nie były zleceniodawcami usług transportowych, ani odbiorcami transportowanych towarów. Część tych transakcji miała jedynie papierowy charakter i służyła ukryciu innych transakcji z udziałem krajowych podmiotów.

Naczelnik US w Suwałkach zakwestionował również prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT: nr [...] z [...] kwietnia 2015 r., nr [...] z [...] kwietnia 2015 r., nr [...] z [...] maja 2015 r., nr [...] z [...] maja 2015 r., nr [...] z [...] maja 2015 r., nr [...] z [...] czerwca 2015 r., nr [...] z [...] czerwca 2015 r., nr [...] z [...] lipca 2015 r., nr [...] z [...] lipca 2015 r., nr [...] z [...] sierpnia 2015 r., nr [...] z [...] sierpnia 2015 r., nr [...] z [...] sierpnia 2015 r., nr [...] z [...] sierpnia 2015 r., nr [...] z [...] maja 2015 r., nr [...] z [...] czerwca 2015 r., nr [...] z [...] czerwca 2015 r., nr [...] z [...] lipca 2015 r., nr [...] z [...] sierpnia 2015 r., nr [...] z [...] sierpnia 2015 r. oraz nr [...] z [...] sierpnia 2015 r. wystawionych przez K., która miała być podwykonawcą części usług transportowych widniejących na fakturach wystawionych przez G. Sp. z o.o. na rzecz U. L., J. E., S. "M." i G. O. Ltd.

Organ pierwszej instancji stwierdził, że faktury te dotyczą czynności, które nie zostały wykonane. Naczelnik US w S. stwierdził również, że Spółka nieprawidłowo rozpoznała miejsce świadczenia usług transportowych na rzecz firmy R. z Estonii. W opinii organu, usługi te podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju według 23% stawki VAT, gdyż były świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które znajdowało się w Polsce.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. decyzją z [...] kwietnia 2019 r., nr [...], utrzymał w mocy zaskarżoną przez Spółkę decyzję.

W uzasadnieniu wskazano następujące ustalenia organu:

I. transakcje ze wskazaniem U. L. jako nabywcy:

W I i II kwartale 2015 r. Spółka wystawiła na rzecz U. L. 19 faktu VAT dot. świadczenia usług transportowych. Faktury zostały wystawione z kwotą VAT 0 euro. Faktury wystawiono za transport na trasie Niemcy - Litwa. Do faktur dołączono dokumenty CMR, z których wynika, że odbiorcą towarów była U. L., zaś nadawcą "B.". Według listów przewozowych załadunek następował w większości przypadków w bliżej nieokreślonym miejscu, w listach tych nie podawano również dokładnego adresu przeznaczenia. Spółka nie przedstawiła zleceń transportowych od U. L., brak informacji o dokumentach towarzyszących w treści dokumentów przewozowych.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa