Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc grudzień 2016 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, sędzia WSA Andrzej Melezini, Protokolant referent Mateusz Kownacki, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc grudzień 2016 r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa
Uzasadnienie strona 1/7

Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. decyzją z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] określił K. P. - prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi T. w D., wysokość zobowiązania w opłacie paliwowej za grudzień 2016 r. w kwocie 8.612 zł z terminem płatności na dzień 25 stycznia 2017 r.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w wyniku przeprowadzonej w dniu [...] grudnia 2016 r. kontroli pojazdu z cysterną o nr rejestracyjnych [...] stanowiących własność Skarżącego, przez funkcjonariuszy Referatu Dozoru Urzędu Celnego w S., ujawniono przewóz oleju napędowego o kodzie CN 27101943, podczas gdy z dokumentów przewozowych CMR oraz świadectw jakości wynikało, że w cysternie był przewożony olej Schmierol LB8. Organ wskazał, że przeprowadzone w Urzędzie Skarbowym w S. postępowanie podatkowe, zakończone wydaniem decyzji z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...], wskazuje, że względem Skarżącego powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym 29.896 litrów oleju napędowego. Organ powołał się na art. 37h ust. 1 i 2, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1 oraz art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (j.t. 2017, poz. 1057 ze zm.), wskazując, że na Skarżącym ciąży obowiązek zapłaty opłaty paliwowej za miesiąc grudzień 2016 r., w wysokości obliczonej na podstawie stawki ogłoszonej na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016 (M.P. z 2015 r., poz. 1259).

Nie zgadzając się z powyższą decyzją, Skarżący złożył odwołanie, zarzucając jej naruszenie art. 122 oraz art. 187 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: o.p.) poprzez niewyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych, niepodjęcie działań mających na celu zebranie i rozpatrzenie całości materiału dowodowego w sprawie oraz dokonanie dowolnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że K. P. jest płatnikiem podatku akcyzowego, a tym samym także jest zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej. Zarzucił także naruszenie art. 37j ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.).

Decyzją z dnia [...] września 2017 r. Nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podkreślił, że obowiązek podatkowy ma charakter obiektywny, co oznacza, że powstaje jedynie w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek opodatkowania (zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych). Powołał przy tym art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 o.p. wskazując, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, zaś jeżeli w postępowaniu podatkowym stwierdzi się, że podatnik - mimo ciążącego na nim obowiązku - nie zapłacił podatku, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. odwołał się przy tym do treści art. 37j, art. 37k ust. 1 , art. 37j ust. 1 i art. 37q ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zawierającej przepisy dotyczące opłaty paliwowej. Wskazał, że w dniu [...] grudnia 2016 r. na terenie byłego przejścia granicznego w B., funkcjonariusze celni Urzędu Celnego w S. przeprowadzili kontrolę należącego do Skarżącego samochodu nr rej. [...] wraz z cysterną nr rej. [...], w wyniku której ustalono, że ww. cysterną, zamiast zadeklarowanego oleju smarowego, przewożono 29.869 litrów oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15°C.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa