Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2021 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Olesińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Sędzia WSA Urszula Wiśniewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 22 marca 2022 r. sprawy ze skargi S. F. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2021 rok oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/15

P. z [...] maja 2021 r. S. F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w K. [...] (skarżąca) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. w sprawie SK 39/13, na podstawie art. 74 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 78 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, dalej: O.p.) wniosła o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2017 - 2021, w tym za rok 2021 w kwocie [...]zł oraz o zwrot oprocentowania nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2017 - 2021 w łącznej kwocie [...]zł. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy we [...] prowadzi księgę wieczystą KW nr [...], KW nr [...] i KW nr [...]. Spółka podkreśliła także, że na terenie żadnej z tych nieruchomości gruntowej oraz w posadowionych na jej terenie budynkach nie prowadziła w całości działalności gospodarczej, albowiem było to niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych. Pomimo to Spółka uiszczała corocznie podatek od nieruchomości przy zastosowaniu stawki przyjętej dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem Spółki, skoro znajduje wobec niej zastosowanie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. sygn. SK 39/13, zatem błędnie zakwalifikowała nieruchomości (nieprzewidziane do prowadzenia działalności gospodarczej) jako związane z działalnością gospodarczą. W stosunku do nich powinna być zastosowana stawka przewidziana jak dla nieruchomości pozostałych. W ten sposób powstała nadpłata w podatku od nieruchomości za rok 2021 w kwocie [...]zł.

Decyzją z [...] lipca 2019 r. Prezydent M. [...] odmówił zwrotu wnioskowanej nadpłaty i jednocześnie określił zobowiązanie podatkowe w wysokości wynikającej z pierwotnej deklaracji na podatek od nieruchomości w kwocie [...]zł. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podatkowy stwierdził, iż powołany przez Spółkę wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie znajduje zastosowania w realiach rozpatrywanej sprawy. W ocenie organu podatkowego szeroki zakres działalności Spółki w momencie zakupu nieruchomości świadczyć może o tym, że nieruchomości te zostały nabyte z zamiarem ich wykorzystania w tej działalności gospodarczej. Pomimo znaczącej zmiany profilu działalności cechy faktyczne nieruchomości w powiązaniu z obecnym głównym profilem działalności gospodarczej Spółki wskazują, że nadal mogą one być potencjalnie wykorzystywane do określonych zadań gospodarczych realizowanych przez Spółkę.

Strona 1/15