Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r.
Uzasadnienie strona 3/11

[...] października 2014r. przedłożono akt sprzedaży tego prawa, faktury dokumentujące wydatki na remont przedmiotowego mieszkania na kwotę [...]zł oraz fakturę za pośrednictwo sprzedaży na kwotę [...]zł. Organ pierwszej instancji dokonał rozliczenia przedmiotowej transakcji przyjmując przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w kwocie [...]zł, koszty uzyskania przychodu w kwocie [...]zł oraz wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie [...]zł. W dniu [...] listopada 2014r. Skarżący złożyli korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 na formularzu PIT-36, w której wykazali podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, o którym mowa w art. 30e ustawy, w kwocie [...]zł. Jednocześnie uzasadniając przyczyny korekty deklaracji na formularzu ORD-ZU wyjaśnili, że korekta jest składana z uwagi na niewykazanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości. W tym samym dniu wystąpili do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w T. z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowej - umorzenie odsetek od zaległości podatkowej w całości oraz połowy zaległości podatkowej i rozłożenie pozostałej do zapłaty części na miesięczne raty. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w T. decyzją z dnia [...] stycznia 2015r. orzekł o rozłożeniu na 51 rat zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. w kwocie [...]zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, naliczonymi na dzień wniesienia podania, włącznie z tym dniem, tj. [...] listopada 2014r., w wysokości [...] zł. Ponadto w ww. decyzji naliczono opłatę prolongacyjną od kwoty zaległości podatkowej. Natomiast decyzją z dnia [...] stycznia 2015r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w T. odmówił umorzenia połowy należności głównej z tytułu zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2015r.

Organ zauważył, że jeżeli w wyniku czynności sprawdzających podatnik składa korektę zeznania podatkowego to oznacza, że akceptuje on stanowisko organu podatkowego i jednocześnie potwierdza, iż nie korzysta lub nie ma prawa do innych ulg (w tym meldunkowej). Taka właśnie sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. O braku sprzeciwu wobec stanowiska organu podatkowego przemawia ponadto fakt złożenia - w ślad za korektą zeznania - wniosku o ulgę, w którym wskazano na niedotrzymanie terminu do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nabytego w 2008r., skutkujące koniecznością zapłaty podatku w znacznej kwocie. Jednocześnie przyznano, że działanie to nie było wyrazem złej woli, a nastąpiło wobec nieuzyskania od notariusza należytej informacji, a ponadto wskazano, iż wezwanie celem udzielenia stosownych wyjaśnień zostało przekazane bardzo późno, tj. w dniu [...] października 2014r. Twierdzenia te, jak zauważył organ odwoławczy, pozostają w całkowitej sprzeczności z argumentami odwołania gdzie podkreślono, że złożenie pierwotnego zeznania podatkowego i niewykazanie w nim kwoty podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości było działaniem całkowicie świadomym i zamierzonym, i było równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości.

Strona 3/11