Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r.
Uzasadnienie strona 2/11

- art. 75 § 1, § 4 i § 4a O.p. w związku z art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b, art. 19 ust. 1 w związku z art. 30e w związku z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., poprzez wydanie decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. w kwocie [...]zł, w sytuacji gdy Podatnik spełnił wymóg złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, co w konsekwencji powinno skutkować zwrotem nienależnie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazanego we wniosku z dnia [...] lutego 2019r.,

- art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji gdy przyjęcie poglądu zaprezentowanego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w T. prowadzi do wniosku, że ten sam przychód podlega opodatkowaniu dwukrotnie - raz na etapie nabycia w formie darowizny, drugi raz na etapie zbycia.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] lipca 2019r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji. Organ przytoczył treść przepisów mających zastosowanie w sprawie. Wskazał, że ze zgromadzonego materiału dowodowego i dokonanych w oparciu o ten materiał ustaleń faktycznych wynika, iż w dniu [...] kwietnia 2010r. P. N. dokonał sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze umowy darowizny od matki w dniu [...] marca 2008r. We właściwym terminie, tj. do dnia [...] kwietnia 2011r. nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od [...] stycznia 2007r. do [...] grudnia 2008r. Tym samym nie doszło do spełnienia warunków zwolnienia, o którym mowa w powołanym przepisie.

Organ zauważył, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 powołanej ustawy, uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: 1) zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia, 2) złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano odpłatnego zbycia.

Zatem zdaniem organu, wymóg złożenia w terminie oświadczenia jest jednym z dwóch koniecznych warunków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Przewidywany w art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia od podatku jest terminem prawa materialnego, niepodlegającym przedłużeniu ani przywróceniu przez organ podatkowy. Uchybienie temu terminowi wyłącza całkowicie możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania nawet wówczas, gdy podatnik spełnia drugi warunek udzielenia tego zwolnienia.

Dalej organ podał, że w złożonym w dniu [...] marca 2011r. zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 PIT-37, Skarżący wraz z małżonką dokonali wspólnego rozliczenia podatkowego, przy czym w zeznaniu tym nie wykazano podatku z odpłatnego zbycia przedmiotowego prawa majątkowego. W związku z wezwaniem Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w T. z dnia

Strona 2/11