Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r.
Uzasadnienie strona 11/11

Z powyższego wynika zatem, że organy podatkowe - dokonując analizy deklaracji podatkowych podatnika, formularzy i innych dokumentów związanych z obowiązkiem podatkowym, w tym aktów notarialnych dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości (prawa do lokalu) - mogły zweryfikować, czy podatnikowi przysługiwało prawo do ulgi meldunkowej. W sytuacji bowiem, gdyby po takiej analizie posiadanej dokumentacji istniały wątpliwości co do prawa do ulgi meldunkowej, można je było wyjaśnić przy współudziale podatnika w ramach czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowej."

Sąd w tut. składzie ww. pogląd podziela i uznaje, że organ w niniejszej sprawie nie uwzględnił danych, którymi dysponował, a pozwalającymi na ustalenie faktu zameldowania Skarżącego w spornym lokalu.

W niniejszej sprawie, jak wskazano powyżej, organ podatkowy doprowadził w istocie do pozbawienia Strony prawa do ulgi poprzez zawężającą wykładnię przepisów ustanawiających ulgę meldunkową (art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z ust. 21 u.p.d.o.f.). Z uwagi na powyższe w sprawie organ naruszył także art. 2a O.p., który nakazuje rozstrzyganie na korzyść podatnika wątpliwości, jednakże tylko tych wątpliwości, które dotyczą prawa, nie zaś stanu faktycznego, który podlega ustaleniu zgodnie z zasadami reguł postępowania dowodowego.

Stwierdzone powyżej naruszenia uzasadniają wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ podatkowy powinien uwzględnić powyższe rozważania i dokonać prawidłowej wykładni ww. przepisów dotyczących ulgi meldunkowej, z uwzględnieniem całości zgromadzonych w sprawie dowodów przyjmując, że Podatnik ma do niej prawo.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) oraz c) P.p.s.a orzekł jak w punkcie 1 wyroku. O kosztach postępowania Sąd postanowił na podstawie art. 200, art. 205 § 2 i § 4 p.p.s.a. w zw. z § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1687 ze zm.), na które złożyły się uiszczony wpis od skargi ([...] zł), koszty zastępstwa procesowego ([...] zł) i opłata skarbowa ([...] zł).

Strona 11/11