Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka Sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant Starszy asystent sędziego Agnieszka Kujawa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2019r. sprawy ze skargi D. N. i P. N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz D.N. i P.N. kwotę [...] zł (słownie: [...] złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie strona 1/11

We wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. z tytułu odpłatnego zbycia lokalu położonego w T. P. N. podał, że wskutek podjętych przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w T. czynności sprawdzających dotyczących odpłatnego zbycia przedmiotowego prawa do lokalu mieszkalnego został wezwany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 z wykazanym podatkiem z tytułu odpłatnego zbycia tego prawa lub potwierdzenia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. (dalej jako: "u.p.d.o.f."). Podkreślił, że został poinformowany o konsekwencjach niezłożenia takiego oświadczenia i wobec tego w dniu [...] listopada 2014r. złożył zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 na formularzu PIT-36. Zdaniem Strony żądanie takie było całkowicie bezzasadne, albowiem wymóg złożenia oświadczenia został spełniony m.in. w sytuacji złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37 za rok podatkowy 2010 oraz niewykazania, że podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości jest należny. Skarżący podkreślił, że składając zeznanie PIT-37 i nie deklarując podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości wykazał, iż chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości.

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w T. decyzją z dnia [...] kwietnia 2019r. odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010r. w kwocie [...]zł (w tym należność główna [...] zł, odsetki wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie [...]zł).

W złożonych przez Skarżącego oraz jego żonę odwołaniach wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i stwierdzenie nadpłaty zarzucając naruszenie:

- art. 187 § 1 w związku z art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900) - dalej jako: "O.p.", poprzez dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego zebranego w sprawie i uznanie, że Podatnik w ustawowym terminie nie spełnił wymogu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r.,

- art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. poprzez błędną wykładnię tego przepisu i uznanie, że Podatnik w ustawowym terminie nie spełnił wymogu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, podczas gdy takie oświadczenie zostało złożone, gdyż wymóg złożenia tego oświadczenia jest spełniony m.in. w sytuacji niewykazania, iż podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości jest należny, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, ponieważ składając zeznanie podatkowe PIT-37 i nie deklarując podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości, Podatnik wykazał, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości,

Strona 1/11