Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Kruppik- Świetlicka Sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant: Referent- stażysta Katarzyna Gołda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2017 r. sprawy ze skargi V. P. Sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w T. określił stronie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnoowego oleju smarowego o kodzie CN 2710 1999 w okresie od czerwca 2011 r. do czerwca 2013 r., w łącznej ilości [...] litrów, w kwocie [...]zł. Organ stwierdził, że spółka nie posiadała statusu zarejestrowanego odbiorcy, a tym samym nie spełniła warunku uzyskania zwolnienia od podatku akcyzowego.

W złożonym odwołaniu spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 w zw. z art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), dalej: "O.p."; art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U.UE.L.2009.9.12), dalej: "dyrektywa 2008/118/WE", w zw. z art. 2 ust. 4 lit. b) i art. 20 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE.L. 2003.283.51), dalej: "dyrektywa 2003/96/WE", w zw. z art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej: "Konstytucja RP"; § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2010 r., nr 159, poz. 1070) w zw. z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej: "u.p.a.".

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ wskazał, że z ustaleń kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Celnego w T. wynika, iż spółka w okresie objętym kontrolą nabyła wewnątrzwspólnotowo [...] kg ([...] litrów) produktu o nazwie handlowej "Tudalen 12" i "Tudalen 1927" - oleju smarowego (kod CN 2710 19 99). Strona prowadzi działalność produkcyjną, w której wykorzystuje oleje smarowe. Przedłożone arkusze spisu z natury, wydruki wydań magazynowych potwierdzają zużycie zakupionych komponentów do produkcji granulatu, z którego wytwarzane są maty samochodowe.

Organ wskazał, że w toku prowadzonego postępowania nie kwestionowano faktu zużycia przez stronę nabytego wewnątrzwspólnotowo oleju smarowego. Przedmiotowy olej był wykorzystywany przez spółkę dla celów innych niż napędowe lub opałowe, nie był przeznaczony do wykorzystania jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych ani jako oleje smarowe do silników, ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej