Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Halina Adamczewska - Wasilewicz Sędziowie: sędzia WSA Mirella Łent sędzia WSA Urszula Wiśniewska (spr.) Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Antoniuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2017r. sprawy ze skargi S. O. E.- R. "W." na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2016r. nr [...], 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz S. E. kwotę 2.883,00 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

We wniosku o stwierdzenie nadpłaty S.W. z/s we [...] (zwane dalej Stroną, Stowarzyszeniem) podniosło, że mylnie zadeklarowało do opodatkowania, poza działkami o nr [...] i [...] (będącymi w użytkowaniu wieczystym), powierzchnię działki dzierżawionej z domkami letniskowymi albowiem w ewidencji gruntów tereny te sklasyfikowane są jako leśne i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nadto Stowarzyszenie stwierdziło, że nie jest i nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości.

Decyzją z [...] sierpnia 2016r. Wójt Gminy [...] odmówił Stronie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Strona w deklaracji na podatek od nieruchomości za 2014r.

i 2015r. zadeklarowała kwoty podatku do wpłaty odpowiednio [...] zł i [...] zł. Następnie złożyła korekty deklaracji za wskazane lata podatkowe zmniejszając kwoty zobowiązania do kwoty [...]zł wnioskując jednocześnie o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie [...]zł. W toku postępowania ustalono, że Stowarzyszenie posiada nieruchomości położone w miejscowości W. [...], zabudowane budynkami letniskowymi. Część tego terenu zajmuje jako użytkownik wieczysty, a dodatkowo jest najemcą terenu zgodnie z zawartą umową najmu z Nadleśnictwem [...] z [...] stycznia 2003r.

Odnosząc się do twierdzenia, że Stowarzyszenie nie jest i nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości organ wyjaśnił, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 2, art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia [...] stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Stowarzyszenie jako użytkownik wieczysty jak i posiadacz zależny gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Okoliczność, że grunty oznaczone są w ewidencji gruntów jako leśne nie mają znaczenia, bowiem Stowarzyszenie zajmuje teren na prowadzenie działalności gospodarczej w formie rekreacyjno - wypoczynkowej. Oznacza to, że podatek od nieruchomości za lata 2014 oraz 2015 z pierwotnych deklaracji został przez Stronę opłacony prawidłowo i nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

P. z [...] grudnia 2016r. Strona złożyła od powyższej decyzji odwołanie. Zarzuciła naruszenie:

art. 187 § 1 oraz art. 191 ustawy z dnia [...] sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201), dalej O.p., poprzez błędnie ustalony stan faktyczny oraz błędną ocenę zebranych w sprawie dowodów, art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art. 1 ust. 1 ustawy o podatku leśnym.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze