Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz sędzia WSA Leszek Kleczkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Natalia Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2019 r. sprawy ze skargi E. C. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/10

W dniu [...] lutego 2019 r. wpłynął do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości. We wniosku przedstawiono stan faktyczny, zgodnie z którym w dniu [...] stycznia 2015 r. przed notariuszem w T. został sporządzony testament, w którym J. D. (matka Wnioskodawczyni) powołała w całości do spadku swoją córkę E. G. C. (Wnioskodawczynię). Spadkodawczyni zobowiązała spadkobierczynię - E. G. C. do wypłacenia M. D. (wnuczce) 20% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,1652 ha, położonej w T. przy ul. [...] nr [...], w terminie dwóch tygodni od zapłaty ceny. J. D. zmarła w dniu [...] stycznia 2016 r. Do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłej należą córka - Wnioskodawczyni, która dziedzicząc z ustawy otrzymałaby udział 1/2 w spadku oraz żyjące w chwili otwarcia spadku wnuki zmarłej: M. D. i S. D. - dzieci syna zmarłej B. D. (brata Wnioskodawczyni), które dziedzicząc z ustawy otrzymałyby po 1/4 części spadku każde z nich. B. D. nie dożył otwarcia spadku po matce.

W skład spadku po J. D. wchodziła wyłącznie ww. nieruchomość, której była właścicielką. Tytułem prawnym było prawo własności. Nieruchomość nie była udostępniana innym podmiotom na podstawie umowy najmu, dzierżawy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Na przedmiotowej nieruchomości nie była prowadzona pozarolniczą działalność gospodarcza. Wnioskodawczyni nie prowadzi, ani nie prowadziła w przeszłości działalności gospodarczej.

W dniu [...] września 2018 r. przed notariuszem w T. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład spadku pomiędzy Wnioskodawczynią a G. M. spółka z o.o. z siedzibą w T.. Nieruchomość została nabyta przez kupującego za kwotę [...]zł. Umowa nie została zawarta przez sprzedającą Wnioskodawczynię w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieruchomość w chwili sprzedaży była niezabudowana.

Kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży nieruchomości została pomniejszona wskutek:

wykonania zapisu testamentowego na rzecz M. D. - zgodnie z rozrządzeniem testamentowym z dnia [...] stycznia 2015 r., w którym spadkodawczyni zobowiązała Wnioskodawczynię do spełnienia świadczenia majątkowego - 20 % ceny uzyskanej ze sprzedaży ww. nieruchomości, tj. [...] zł, zapis został wykonany w dniu [...] października 2018 r., wykonania zobowiązania z tytułu zachowku na rzecz wnuka spadkodawczyni pominiętego w testamencie S. D., w wysokości [...] zł tytułem zaspokojenia wszelkich roszczeń, uprawnionego w stosunku do Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni otrzymała od uprawnionego wezwanie do zapłaty z tytułu zachowku, następnie na mocy porozumienia pomiędzy Wnioskodawczynią a uprawnionym, Wnioskodawczyni wypłaciła kwotę należną uprawnionemu tytułem zachowku. Wypłata zachowku nastąpiła w dniu [...] grudnia 2018 r. W. przysługującego wnukowi S. D. zachowku wyniosła [...] zł i została ustalona na podstawie art. 991 Kodeksu cywilnego. Strony zawierając ugodę pozasądową zmniejszyły kwotę zachowku do kwoty [...]zł.

Strona 1/10