Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od marca do grudnia 2008 r.
Uzasadnienie strona 2/16

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Celnej w T. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ wskazał, że w toku prowadzonego postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego na podstawie dowodów z dokumentów oraz protokołów przesłuchania w charakterze świadka nabywców oleju opałowego uznał, że [...] transakcji sprzedaży oleju opałowego obejmujących łącznie [...] litrów oleju opałowego z [...] transakcji zrealizowanych w okresie od dnia 01 marca do dnia 31 grudnia 2008 r. nie spełnia warunku "użycia" oleju na cele opałowe, o którym stanowi art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm., dalej: "u.p.a."). Przyczyną zakwestionowania przez organ pierwszej instancji 1.166 transakcji sprzedaży oleju opałowego była:

1) sprzedaż oleju opałowego z obniżoną stawką podatku akcyzowego osobom o tożsamości niemożliwej do ustalenia, ze względu na wskazanie w treści oświadczenia o sposobie przeznaczenia zakupionego oleju opałowego niepełnych lub fikcyjnych danych adresowych oraz numerów NIP i PESEL, które ze względu na błąd sumy kontrolnej nie mogły zostać nadane żadnej osobie na terenie kraju - [...] transakcji sprzedaży na łączną ilość [...] litrów oleju opałowego;

2) sprzedaż oleju opałowego z obniżoną stawką podatku akcyzowego na podstawie oświadczeń o sposobie przeznaczenia zakupionego oleju opałowego, w których podpis nabywcy obejmujący jego imię i nazwisko lub samo nazwisko został nakreślony przez pracowników firmy P. - [...] transakcji na łączną ilość [...] litrów oleju opałowego;

3) sprzedaż oleju opałowego z obniżoną stawką podatku akcyzowego osobom postronnym wykorzystującym dane osób fizycznych bez ich wiedzy i zgody - [...] transakcje sprzedaży na łączną ilość [...] litrów oleju opałowego.

Dyrektor Izby Celnej podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie organ podatkowy zebrał bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym zgromadzony w toku kontroli podatkowej, który ponad wszelką wątpliwość wskazał na szeroki zakres nieprawidłowości w działaniu skarżącego przy sprzedaży oleju opałowego. Jak wynika z akt sprawy, w toku postępowania podjęto liczne czynności zmierzające do zweryfikowania nabywców oleju i zgromadzonych przez skarżącego oświadczeń. Były to czynności polegające m.in. na zweryfikowaniu prawdziwości danych osobowych nabywców na podstawie ewidencji właściwych miejscowo urzędów gmin (miast) oraz urzędu wojewódzkiego, skonfrontowaniu wskazanych numerów PESEL lub NIP ze stosownymi rejestrami, uzyskaniu od nabywców odpowiedzi na pytania w przesłanych im formularzach oświadczeń, przesłuchaniu niektórych nabywców jako świadków.

Strona 2/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej