Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od marca do grudnia 2008 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Jarosław Szulc (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Halina Adamczewska - Wasilewicz sędzia WSA Ewa Kruppik - Świetlicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marcin Frydrych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2015 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od marca do grudnia 2008 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w T. na rzecz K. M. kwotę 38468 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/16

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w T. określił stronie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od marca do grudnia 2008 r. z tytułu sprzedaży oleju opałowego w kwocie [...] zł. Organ w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego uzyskane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie zawierają wszystkich wymaganych danych określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825 ze zm.) lub zawierają błędne numery NIP i PESEL.

W złożonym odwołaniu strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji celem ponownego rozpatrzenia. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie art.187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") polegające na nie przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych dowodów w sprawie, bezzasadnym dawaniu wiary nabywcom oleju opałowego oraz nie rozstrzygnięciu kwestii uznania lub też nie za prawidłowe transakcji opisanych w tabeli nr 3 zaskarżonej decyzji. Ponadto skarżący zarzucił naruszenie art. 188 O.p. poprzez bezzasadne odrzucenie wniosków dowodowych strony; naruszenie art. 123 O.p. poprzez nie podawanie na wezwaniach nazwisk świadków, co uniemożliwiało stronie przygotowanie się do przesłuchania.

Ponadto w piśmie uzupełniającym odwołanie skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji brak wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i naruszenie art. 122 oraz art. 187 § 1 O.p. w przypadku analizy oświadczeń, które w dniu złożenia zawierały wszystkie dane wymagane przepisami prawa, poprzez poprzestanie na weryfikacji meldunkowej danych osób widniejących na oświadczeniach, a nie ustalenie, czy wskazane w tych oświadczeniach osoby faktycznie zamieszkiwały pod adresami widniejącymi w oświadczeniach oraz brak przeprowadzenia czynności sprawdzających w miejscach wskazanych jako adresy zamieszkania oraz przesłuchania w charakterze świadków osób tam zamieszkujących na okoliczność nabywania oleju opałowego i jego przeznaczenia; naruszenie art. 122 i art. 191 § 1 O.p., poprzez poprzestanie na zebraniu materiału dowodowego w postaci analizy prawidłowości danych NIP i PESEL, informacji meldunkowych, badań grafologicznych, a nie poczynienie żadnych dowodów na okoliczność braku wiedzy K. M. o posiadaniu wadliwych oświadczeń, tudzież niedopełnienia przez niego obowiązków w zakresie pobierania oświadczeń lub wręcz świadomej sprzedaży oleju opałowego do celów napędowych; naruszenie § 4 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego poprzez jego błędną wykładnię polegającą na całkowicie dowolnym, bezpodstawnym przyjęciu, że ów przepis nakłada na sprzedawcę oleju opałowego, nie tylko obowiązek gromadzenia oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego, lecz również obowiązek badania rzetelności nabywców, co do rzetelności treści składanych przez nich oświadczeń, tj. badania zgodności podanych w treści tychże oświadczeń danych ze stanem rzeczywistym; brak pomniejszenia podatku akcyzowego naliczonego w zaskarżonej decyzji w wysokości [...] zł z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe o podatek akcyzowy zapłacony od tego oleju na wcześniejszym etapie obrotu w wysokości [...] zł. W kolejnym piśmie skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 u.p.a. i art. 47 § 3 O.p. poprzez naliczenie odsetek od dnia następnego po dokonaniu zakwestionowanej transakcji, a nie od 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja taka nastąpiła.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej