Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Teresa Liwacz Asesor sądowy Ewa Kruppik-Świetlicka Protokolant Asystent sędziego Daniel Łuczon po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 czerwca 2007 r. sprawy ze skargi Beaty M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia [...] 2006 r. nr [...] i decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia [...] 2006 r. nr [...] 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz Beaty M. kwotę 700 (siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] 2006 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ś. ustalił Beacie M. zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.209 zł.

Od decyzji organu I instancji strona złożyła odwołanie, w którym zarzuciła zaskarżonej decyzji: 1) naruszenie art. 16 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 1514 ze zm.) poprzez niewłaściwą ich wykładnię pozostającą w sprzeczności z celem przepisów ustanawiających ulgę; 2) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że podatniczka nie zamieszkuje w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy w darowanym mieszkaniu; 3) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że podatniczka jest najemcą innego lokalu w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy. Strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy o zwolnieniu jej z podatku od spadków i darowizn, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Decyzją z dnia [...] 2007 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu organ wskazał, że ulga, o jakiej mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przysługuje stronie, gdyż nie dopełniła ona warunków uprawniających do skorzystania z tej ulgi, określonych w punktach 4 i 5 artykułu 16 ust. 2 wymienionej ustawy, ponieważ nie zamieszkała w darowanym mieszkaniu oraz będąc najemcą innego lokalu, nie rozwiązała umowy najmu.

Organ zaznaczył, że z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że skarżąca zamieszkiwała na terytorium Niemiec jeszcze przed sporządzeniem umowy darowizny z dnia [...] 2003 r. Świadczy o tym zawarta na czas nieokreślony umowa najmu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny położony w miejscowości V. w Niemczech. Z dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy wynika, iż przedmiotowy lokal został wynajęty w związku z wykonywaną pracą w Niemczech. Z treści umowy wynika ponadto, że na dzień jej sporządzenia, tj. [...] 2002 r. strona posiadała już miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec - w P.

Organ podniósł, że w przedmiotowej sprawie nie wykazano żadnej więzi z miejscem zamieszkania w darowanym lokalu. Stwierdzenie, iż podatniczka w dalszej, bliżej nieokreślonej przyszłości zamierza powrócić do kraju, nie stanowi argumentu na poparcie faktu zamieszkania w danym miejscu. Istotny jest bowiem dodatkowy element w postaci faktycznego przebywania w takim miejscu, a za takowy nie można uznać sporadycznych przyjazdów do Polski.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. zwrócił uwagę, że podniesiona okoliczność zameldowania pod danym adresem nie przesądza o miejscu zamieszkania, a świadczy jedynie o dokonaniu formalności meldunkowych. Również bieżące regulowanie opłat za mieszkanie nie świadczy o tym, że dana osoba faktycznie przebywa pod określonym adresem.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej