Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.
Uzasadnienie strona 8/8

(s. 3 uzasadnienia).

Sąd zauważa, że w skardze strona odwołuje się do art. 240 § 1 pkt 5 O.p., na podstawie którego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję. W konsekwencji Spółka powołuje się przed tut. Sądem na przesłankę wznowienia postępowania. Podnosi, że fakt posiadania długu przez p.W. był znany organom podatkowym, ale konieczność korekt i redukcji wysokości jego zobowiązań w wyniku zawartego porozumienia oraz uchwały współwłaścicieli Spółki "W." jest nową okolicznością, która uzasadniałaby wznowienie postępowania, a organ nie wiedział o tym fakcie. Zdaniem strony, przedstawione fakty i dowody mają istotny wpływ na określenie podatku od towarów i usług.

W związku z tą argumentacją skargi należy podnieść, że przedmiotem oceny przez tut. Sąd jest decyzja w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej. Wniosek z dnia [...]. zawierał jednoznaczne żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, a nie żądanie zastosowania instytucji wznowienia postępowania (d.: k. 47 akt administracyjnych). Podnoszenie dopiero na etapie skargi argumentacji dotyczącej istnienia - zdaniem Skarżącej - przesłanek wznowienia postępowania, nie może stanowić podstawy do jej uwzględnienia. Sąd nie może oceniać sprawy odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, pod kątem możliwości wystąpienia przesłanek wznowienia postępowania. Granice sprawy zakreślone zostały wnioskiem Spółki, która żądała stwierdzenia nieważności decyzji powołując się na jedną z przesłanek ustawowych, a nie wznowienia postępowania. Podnieść należy, że wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji, to dwa odrębne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej.

Reasumując należy stwierdzić, że zgodna z prawem jest odmowa organu wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia [...]. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006r., ponieważ w obrocie prawnym pozostaje już decyzja odmawiająca stwierdzenia nieważności tej samej decyzji, w przedmiocie której powtórnie strona skarżąca złożyła wniosek.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd oddalił skargę.

Strona 8/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej