Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.
Uzasadnienie strona 3/8

[...]. - postępowania w celu ustalenia istnienia przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z dnia [...]. Złożony w tym zakresie wniosek był bezprzedmiotowy. Uzasadniona zatem, w ocenie organu odwoławczego, była odmowa wszczęcia postępowania na podstawie art. 249 O.p.

Na marginesie Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że będąca przedmiotem oceny w niniejszej sprawie decyzja z dnia [...]. ma charakter formalny (procesowy), a jej skutkiem było zaniechanie ustalenia w postępowaniu podatkowym przyczyn mogących powodować stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej. W związku z tym organ odwoławczy był uprawniony jedynie do badania, czy zasadnie organ pierwszej instancji odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, natomiast poza granicami sprawy pozostaje ocena, czy decyzja ostateczna Dyrektora Izby Skarbowej mogła być dotknięta określonymi wadami kwalifikowanymi, co argumenty odwołania przedstawione w tym właśnie zakresie czyni bezprzedmiotowymi.

W skardze do tut. Sądu Spółka podniosła, że okoliczności faktyczne i przedstawione dowody spełniają przesłanki określone w art. 240 § 1 pkt 5

O.p. Wskazała, że fakt posiadania długu przez M. W. był znany organom podatkowym, ale konieczność korekt oraz redukcji wysokości jego zobowiązań w wyniku zawartego porozumienia i uchwały współwłaścicieli Spółki "W." jest nową okolicznością, która uzasadniała wznowienie postępowania. Skarżąca zauważyła, że protokół kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy dostarczono jej w dniu [...]r., natomiast ugoda sądowa podpisana została w czerwcu 2008r. przed Sądem Rejonowym we W. Organ podatkowy nie wiedział o tym fakcie, zatem jest to nowa okoliczność uzasadniająca wznowienie postępowania. Spółka wyjaśniła, że w tej samej sprawie rozstrzygał już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem o sygn. akt I SA/Bd 927/12. W jej opinii, przedstawione dowody i fakty mają istotny wpływ na określenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, tj. zmniejszenie podatku VAT o sumę [...] zł.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, w całości podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

I. Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Według art. 1 § 2 powołanej ustawy, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - ogranicza podstawy prawne uwzględnienia skargi do stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego oraz innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Strona 3/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej