Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Mirella Łent Sędziowie: sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz (spr.) sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant: asystent sędziego Katarzyna Chowańska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi D.T. "W." spółka z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

Naczelnik Urzędu Skarbowego we W. w dniu [...]. wydał decyzję, którą określił skarżącej Spółce - z tytułu podatku od towarów usług za poszczególne okresy 2006r. - kwoty zobowiązań podatkowych oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc, a także ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za styczeń oraz za poszczególne miesiące od marca do sierpnia i od października do grudnia 2006r. W wyniku wniesionego odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z dnia [...]. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, w pozostałym natomiast zakresie utrzymał ją w mocy. Spółka nie skorzystała z przysługującego jej prawa wniesienia skargi.

Następnie Spółka wystąpiła o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), dalej O.p. Decyzją z dnia [...]. Dyrektor Izby Skarbowej w B. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z dnia [...]. z uwagi na brak przesłanek, o których mowa w art. 247 § 1 O.p. Na skutek wniesionego odwołania decyzją z dnia [...]. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Kolejnym pismem z dnia [...]. Spółka ponownie złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia

[...]., powołując się na przepis art. 247 § 1 pkt 4 O.p. W uzasadnieniu podniosła, że w dniu 12 lutego 2013r. uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, sygn. akt I SA/Bd 927/12 (wydany w przedmiocie podatku dochodowego), na mocy którego została uchylona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w B. wydana w oparciu o przesłankę z art. 240 § 1 pkt 5 O.p.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z dnia [...]. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...].

Od powyższego rozstrzygnięcia Spółka złożyła odwołanie. W uzasadnieniu podniosła, że jej zdaniem wystąpiła przesłanka z art. 247 § 1 pkt 4 O.p. Stwierdziła, że zachodzi tożsamość sprawy z uwagi na to, iż występują w niej te same podmioty

(tj. Naczelnik Urzędu Skarbowego we W. oraz Spółka z o. o. "W."), ten sam jest również przedmiot, który dotyczy korekty sprzedaży poprzez zredukowanie długu M. W. w następstwie zawartej ugody sądowej, co skutkuje korektą zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od towarów i usług. Spółka podała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku o sygn. akt

I SA/Bd 927/12 uznał racje Spółki w zakresie tej korekty. W jej ocenie, z uwagi na taki sam stan faktyczny, te same podmioty i tę samą korektę sprzedaży, również decyzja dotycząca podatku od towarów i usług powinna zostać zmieniona.

Dyrektor Izby Skarbowej w B., decyzją z dnia [...]. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej