Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2018 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wiśniewska Sędziowie Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz Sędzia WSA Leszek Kleczkowski (spr.) Protokolant Starszy asystent sędziego Waldemar Dąbrowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi G. sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2018 r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. określił stronie wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za maj 2018 r. w wysokości [...] zł. Organ podał, że w ramach stałej kontroli prowadzonej w składzie podatkowym zlokalizowanym w A. K. prowadzonym przez G. spółkę z o.o. poddano analizie wysyłki towaru w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i stwierdzono brak potwierdzenia odbioru oleju smarowego w ilości 26.000 dm3 wysłanego w dniu [...] stycznia 2018 r. zgodnie z dokumentem handlowym nr [...]. W związku z powyższym organ stwierdził, że w dniu [...] maja 2018 r. nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia [...] grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 43 ze zm., dalej: "u.p.a.") powstało zobowiązanie podatkowe.

Na powyższą decyzję strona złożyła odwołanie. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie przepisów prawa procesowego i materialnego, w szczególności: art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 oraz art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm., dalej: "O.p."), art. 42 ust. 1 pkt 8 i art. 42 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 13 ust. 1 u.p.a. W związku z powyższymi zarzutami strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji.

Decyzją z dnia [...] października 2019r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie podatnikiem jest spółka G., która na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w T. z dnia [...] stycznia 2015 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, na czas nieoznaczony, w A. K.. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem w składzie podatkowym spółka mogła produkować między innymi oleje smarowe o kodach CN 2710 19 99.

Organ wyjaśnił, że w celu oceny, czy procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do olejów smarowych, które zostały wysłane przez spółkę G. w styczniu 2018 r. została zakończona na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 7 u.p.a., czy na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 8 u.p.a. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wezwał stronę do przedstawienia dokumentów handlowych z potwierdzeniem otrzymania wyrobów przez odbiorcę. W wyniku analizy przedłożonych przez skarżącą dokumentów stwierdzono, że poza wysyłką na podstawie dokumentu handlowego nr [...], spółka w zakresie pozostałych wysyłek na podstawie dokumentów handlowych nr [...] do nr [...] oraz od nr [...] do nr [...] otrzymała w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki dokument handlowy z potwierdzeniem odbioru wyrobu przez odbiorcę. Natomiast w przypadku wysyłki z dnia [...] stycznia 2018 r. na podstawie dokumentu handlowego nr [...], strona w dniu [...] maja 2018 r. otrzymała zwrot dokumentu handlowego, w którym wskazano, że "towar został zatrzymany przez celników polskich z powodów niejasnych". Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, że w przypadku wysyłki z dnia [...] stycznia 2018 r. termin na otrzymanie dokumentu z potwierdzeniem dostawy upływał w dniu [...] maja 2018 r., co oznacza, że nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 8 u.p.a., skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej