Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2005r.
Uzasadnienie strona 2/16

Powyższe stwierdzenie TK organ uznał za wytyczną, aby w postępowaniach dotyczących zobowiązań podatkowych, w których zaległość powstała także po 1 września 200 5r., organy dążyły do wykazania czy podatnik został poinformowany o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym wiążącym się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego przed upływem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Organ podał, że bieg terminu przedawnienia przedmiotowego zobowiązania podatkowego został skutecznie zawieszony na podstawie art. 70 § 6 pkt. 1 O.p. w dniu [...] r., tj. z dniem wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia w sprawie, bowiem [...]r. zostało doręczone postanowienie o przedstawieniu skarżącemu zarzutów.

W wyniku przeprowadzonego dowodu z zeznań niżej wymienionych świadków tj. osób, których dane osobowe widniały na oświadczeniach ustalono nierzetelność oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego przedłożonych w listopadzie 2005r.

w całości:

1.B. K., - oświadczenie z dnia [...]r. - 260 litrów oleju

opałowego i [...]r. 280 litrów oleju opałowego - oświadczenia z niepełnym adres zamieszkania, brak nr NIP). Świadek w toku przesłuchania przeprowadzonego w dniu [...]r. zeznał, iż posiada urządzenie grzewcze na olej opałowy, jest to piec nie pamięta jednak jego nazwy. Olej opałowy przeznaczony był do ogrzewania folii przy uprawie tytoniu. Olej opałowy świadek kupował zazwyczaj na stacji paliw w R. Ch. w ilości 20 litrów jednorazowo. Oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych wypełniał pracownik stacji, a on tylko je podpisywał. Okazanych oświadczeń nie podpisał, dane osobowe są zgodne z prawda, nie zgadza się ilość zakupionego oleju opałowego, nazwa pieca i podpis. Nikt z firmy O. nie zgłaszał się w celu uzupełnienia brakujących danych w oświadczeniach. W związku z powyższym należało uznać, iż oświadczenia z dnia [...] 2005r. mające potwierdzać sprzedaż 260 i 280 litrów oleju opałowego nie uprawniają podatnika do zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego.

2. Z. B. - oświadczenie z dnia [...]r. - 260 litrów, z dnia 15 [...]r. - 200 litrów, oraz z dnia [...]r. - 140 litrów oleju opałowego. W dniu [...]r. pan Z. B., zeznał, iż dokonał zakupu oleju opałowego z firmy O. tylko jeden raz tj. w dniu [...]r., kupił wówczas 20 litrów oleju opałowego. Pozostałe oświadczenia są całkowicie sfałszowane. Świadek wskazał, iż olej opałowy kupował tylko raz w dniu [...]r. Oświadczenie to podpisywał osobiście oraz wypisywał nr NIP i PESEL. Pracownik sprzedający paliwo powiedział, że resztę danych wypisze później. Na okazane oświadczenie świadek kupił tylko 20 litrów oleju opałowego ale ktoś w oświadczeniu napisał nieprawdę ponieważ jest wpisana ilość litrów oleju opałowego - 420. W związku z powyższym należało uznać, iż oświadczenia z dnia [...]r. mające łącznie potwierdzać sprzedaż 600 litrów oleju opałowego nie uprawniają podatnika do zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego.

Strona 2/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej