Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2005r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska Sędziowie: Sędzia WSA Mirella Łent (spr.) Sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant Asystent sędziego Waldemar Dąbrowski po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 lutego 2014 r. sprawy ze skargi G. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2005r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/16

Decyzją z dnia [....] r. Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu określił G. K. (skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad 2005 r. w wysokości 16.440 zł. Podstawą określenia wysokości zobowiązania podatkowego w ww. decyzji było stwierdzenie braków formalnych na oświadczeniach nabywców oleju opałowego.

Na powyższą decyzję strona złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Celnej w T., w którym wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania, ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor uchylił decyzję Naczelnika i przekazał ja do ponownego rozpatrzenia, zarzucając jej brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego.

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad 2005 r. w wysokości 17.560 zł.

Skarżący złożył odwołania na powyższą decyzję, w której wniósł o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania podatkowego w przedmiotowej sprawie, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor uchylił powyższą decyzję z uwagi na konieczność przeprowadzenia dalszego postępowania dowodowego.

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad 2005 r. z tytułu sprzedaży oleju opałowego w kwocie 39.073 zł.

Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji. W uzasadnieniu Dyrektor przywołał art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej jako O.p.), mówiący o tym, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast konsekwencją powstania obowiązku podatkowego wynikającą z art. 18 ust. 1 i 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. r. o podatku akcyzowym jest konieczność złożenia przez podatnika deklaracji dla podatku akcyzowego oraz obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zdaniem organu w przedmiotowej sprawie termin ten upłynął 25 grudnia 2005 r., zatem zobowiązanie podatkowe winno przedawnić się z dniem 31 grudnia 2010 r. Jednakże organ podał też, że w myśl art. 70 § 6 pkt 1 O.p., w brzmieniu obowiązującym w okresie, w którym zobowiązanie podatkowe stało się zaległością podatkową (tj. w grudniu 2005 r.), wynika, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

Organ podał, że przedmiotem rozpatrywanej sprawy jest zobowiązanie podatkowe za listopad 2005 r., co oznacza, że do tego zobowiązania należy stosować przepis art. 70 § 6 pkt 1 O.p. w brzmieniu obowiązującym po 1 września 2005 r. Przepis ten w obecnie obowiązującym brzmieniu nie był przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, nie został uchylony, wobec czego dalej obowiązuje. W uzasadnieniu wyroku TK zwrócił jednak uwagę, że zakwestionowany przepis w obecnie obowiązującym brzmieniu również zawiera normę uznana za niekonstytucyjną, co skutkuje koniecznością nowelizacji art. 70 § 6 pkt 1 O.p.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej