Skarga Tadeusza K., Marii J. Marii O. na uchwałę Rady Miejskiej w O.M. w przedmiocie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, a także
Tezy

Złożenie wniosku o ustalenie granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, a więc m.in. scalenie nieruchomości podział na działki budowlane, wydzielenie gruntów pod ulice place, które przechodzą z mocy prawa na własność gminy, przekracza zakres zwykłego zarządu. W związku z tym wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, powinni złożyć w odniesieniu do nieruchomości objętej współwłasnością oboje małżonkowie lub też wszyscy współwłaściciele bądź spadkobiercy właściciela nieruchomości.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Tadeusza K., Marii J. Marii O. na uchwałę Rady Miejskiej w O.M. z dnia 20 grudnia 1996 r. w przedmiocie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, a także - zgodnie z art. 55 ust. 1 powyższej ustawy - zasądził od Rady Miejskiej w O.M. na rzecz skarżących po sto sześćdziesiąt złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)
Uzasadnienie strona 1/3

Rada Miejska w O.M. uchwałą nr XXVIII/122/96 z dnia 20 grudnia 1996 r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./, art. 14 ust. 1 art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, uchwaliła, co następuje:

"par. 1. Ustala się granice gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, określone w opracowaniu geodezyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

par. 2. Akceptuje się:

1/ geodezyjny projekt scalenia podziału nieruchomości na działki budowlane, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2/ rejestr nieruchomości z wykazaniem stanu dotychczasowego oraz stanu nowego, w tym działek budowlanych przyznanych uczestnikom scalenia w zamian za nieruchomości będące ich własnością, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

par. 3. Ustala się następujące rodzaje urządzeń technicznych planowanych do budowy:

energia elektryczna - rok 1998; wodociąg - rok 1999

W/w urządzenia będą finansowane z wpływów z tytułu dzierżaw czynszów.

par. 4. Rozstrzyga się wysokość odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy, w sposób określony w załączniku nr 3 do uchwały.

par. 5. Informuje się o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne działki budowlane, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały.

par. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

par. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta."

Uchwałę tę zaskarżyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego Tadeusz K., Maria J. Maria O., wnosząc o jej uchylenie zarzucając, że została wydana z naruszeniem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości, ich grunty bowiem zostały włączone do gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, mimo że nie wyrazili na to zgody.

W odpowiedzi na skargi przewodniczący Rady Miejskiej w O.M. podał w odniesieniu do skargi Tadeusza K., że z procesu scalenia podziału została wyłączona zabudowana część jego działki o powierzchni 559 m2. Podczas wyłożenia projektu uchwały Tadeusz K. złożył wniosek o wyłączenie jego nieruchomości z procesu scalenia, lecz wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez Radę Uczestników Scalenia, a następnie negatywnie rozpatrzony przez Radę Miejską na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 1996 r.; uchwała Rady nie została uznana za niezgodną z prawem w ramach nadzoru przez Wojewodę (...). W odniesieniu do skargi Marii J. nieruchomość K. J. J. została włączona do procesu scalenia podziału na działki budowlane bez zgody właścicieli, ponieważ jej włączenie było niezbędne dla prawidłowego rozwiązania układu komunikacyjnego, a zabudowana część działki została wyłączona ze scalenia. Wniosek o scalenie podpisali właściciele 55,6 proc. nieruchomości objętych procesem scalenia podziału na działki budowlane. W odniesieniu do skargi Marii O.: procesem scalenia podziału została objęta działka nr 3403 o powierzchni 1916 m2, stanowiąca własność Marii i Leokadii O., działka nr 3402/1 o powierzchni 2946 m2, stanowiąca własność Jerzego i Marii małżonków O. Zabudowana działka o powierzchni 904 m2 została wyłączona z procesu scalenia podziału, natomiast w odniesieniu do działki nr 3403 Maria O. podpisała wniosek o scalenie.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)