Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
Tezy

Przesłanką decyzji o odmowie wznowienia postępowania, wydanej na podstawie art. 149 par. 3 Kpa, nie może być negatywny wynik ustaleń co do przyczyn wznowienia.

Należy przyjąć, iż przesłanką odmowy wznowienia postępowania na gruncie art. 149 par. 3 Kpa może być żądanie wznowienia postępowania z przyczyny innej niż określone w art. 145 par. 1 pkt 1-8 Kpa. Katalog bowiem przyczyn wymienionych w tym przepisie został ustalony enumeratywnie.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Henryki M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 26 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 8 maja 2002 r. (...);

Inne orzeczenia o symbolu:
621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)
Uzasadnienie strona 1/3

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia 26 czerwca 2002 r. (...) utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 8 maja 2002 r. (...), którą na podstawie art. 149 par. 3 Kpa odmówiono wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 21 marca 2002 r. (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy W.-B. z dnia 14 lutego 2002 r. (...) przyznającą Henryce M. dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy w wysokości 34,74 zł. w tym 1,47 zł. ryczałtu na zakup opału.

W uzasadnieniu decyzji podano, że we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Henryka M. wskazała na jej zdaniem niepodważalne przesłanki do wznowienia, takie jak:

1/ Kolegium zawyżyło dochód rodziny odwołującej bezpodstawnie wliczając zasiłek pielęgnacyjny i ubezpieczenie zdrowotne, a do czynszu nie doliczono zwiększonych dopłat za wodę, ciepło i wywóz śmieci - co stanowi o spełnieniu przesłanki z art. 145 par. 1 pkt 1 Kpa - oparcie decyzji na fałszywych danych,

2/ Kolegium dopuściło się przestępstwa urzędniczego poprzez podanie nieprawdziwych danych, co wyczerpuje przesłankę z art. 145 par. 1 pkt 2 Kpa,

3/ Odwołująca nie brała udziału w postępowaniu, gdyż decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym - art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa,

4/ Wyszły na jaw okoliczności, że urzędnicy nie znają dobrze ustawy o dodatkach mieszkaniowych - art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa.

Odnosząc się do wymienionych wyżej przesłanek uzasadniających - zdaniem skarżącej wznowienie postępowania organ stwierdził, że;

Ad. 1/ Zgodnie z treścią art. 145 par. 1 pkt 1 Kpa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe. Spełnienie tej przesłanki oznacza, iż w postępowaniu dowodowym, prowadzonym w danej sprawie administracyjnej, miało miejsce wystąpienie fałszywego dowodu /fałszywe zeznania świadków, fałszywa opinia biegłego, fałszywy dokument - podrobiony, przerobiony/. Zarzut odwołującej, iż Kolegium bezpodstawnie wliczyło do dochodu rodziny zasiłek pielęgnacyjny i ubezpieczenie zdrowotne, a do czynszu nie doliczyło zwiększonych dopłat za wodę, ciepło i wywóz śmieci, nie spełnia ww. przesłanki. Zarzut taki świadczy o ew. naruszeniu przepisów prawa materialnego - art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 71 poz. 734/.

Ad. 2/ Zarzut, iż Kolegium dopuściło się przestępstwa urzędniczego poprzez podanie nieprawdziwych danych, nie stanowi przesłanki z art. 145 par. 1 pkt 2 Kpa,

Wznowienie postępowania na tej podstawie dopuszczalne jest jeżeli: 1/ popełniono przestępstwo, 2/ przestępstwo jest stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, 3/ pomiędzy wydaniem decyzji a popełnieniem przestępstwa zachodzi związek przyczynowy.

Ad. 3/ Odwołująca nie brała udziału w postępowaniu, gdyż decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym - art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa, również nie stanowi przesłanki z art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
NSA w Warszawie (przed reformą)