Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Dnia 12 stycznia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie: sędzia NSA Marian Wolanin sędzia del. WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2022 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K[...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Ol 89/21 w sprawie ze skargi K[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2020 r. nr S[...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1.uchyla zaskarżony wyrok oraz pkt I.2. zaskarżonej decyzji; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O[...] na rzecz K[...] kwotę 900,00 (dziewięćset) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2021 r., II SA/Ol 89/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę K[...]na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O[...] z dnia 30 [...] r. nr S[...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.

Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

W dniu 13 lipca 2020 r. K[...] zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w G[...] z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką - W[...]. Decyzją z dnia 20 sierpnia 2020 r. nr O[...]I Burmistrz G[...] odmówił przyznania K[...] wnioskowanego świadczenia. W uzasadnieniu decyzji podano, że podstawą negatywnego rozstrzygnięcia jest fakt posiadania przez wnioskodawczynię prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką, co stanowi negatywną przesłankę przyznania świadczenia z art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.111 ze zm.), dalej jako "u.ś.r.". Ponadto wskazano, że nie dało się ustalić od kiedy istnieje niepełnosprawność W[...], a zatem nie została spełniona przesłanka z art. 17 ust. 1b u.ś.r. Od powyższej decyzji Skarżąca złożyła odwołanie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O[...] decyzją z dnia 30[...] r. nr S[...]uchyliło decyzję organu I instancji w całości i przyznało K[...] świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 listopada 2020 r. na czas nieokreślony oraz odmówiło przyznania ww. świadczenia za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. Uzasadniając swoje stanowisko, organ odwoławczy dokonał wykładni art. 17 ust. 1b u.ś.r. w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., K 38/13 i wskazał na niedopuszczalność oparcia decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tej części przepisu, która uznana została za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Dodano, że jedyną przeszkodą w przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego - ale tylko za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. - był fakt uprawnienia wnioskodawczyni do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z opieką nad matką, do dnia 31 października 2020 r. Wyjaśniono, że dopóki w obrocie prawnym pozostaje decyzja orzekająca o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, istnieje przeszkoda w przyznaniu wnioskowanego świadczenia. Ta negatywna przesłanka istniała w okresie od momentu złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne do dnia 31 października 2020 r., tj. do momentu, w którym uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego wygasło, a wnioskodawczyni nie złożyła wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze