Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Dnia 26 września 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko sędzia NSA Wiesław Morys sędzia del. WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Protokolant asystent sędziego Dominika Sasin-Knothe po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 1379/12 w sprawie ze skargi Z.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 24 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-6/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie; 2. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wyrokiem z 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 1379/12, w sprawie ze skargi Z.N. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Starosty N. z [...] czerwca 2011 r., znak: [...].

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

Pismem z 22 kwietnia 2011 r., uzupełnionym pismem z 16 maja 2011 r., Z.N. wniosła o udostępnienie informacji publicznej tj. kopii pełnej treści decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem danych osobowych inwestorów, obejmujących oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, dla których wydane zostały decyzje Starosty N. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 22 kwietnia 2011 r. o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy R.

Decyzją z [...] czerwca 2011 r., znak [...], Starosta N. odmówił udostępnienia wnioskodawczyni informacji publicznej w zakresie dotyczącym udostępnienia informacji publicznej obejmującej oznaczenie nieruchomości, dla których wydane zostały decyzje Starosty N. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 22 kwietnia 2011 r. o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy R.

W uzasadnieniu organ wskazał, że informacje zawierające numer ewidencyjny nieruchomości objęte są ochroną wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych. Wskazał, że charakter danych osobowych posiadają informacje z różnych dziedzin życia, o ile istnieje możliwość powiązania ich z określoną osobą. Danymi osobowymi są także informacje o sytuacji majątkowej konkretnej osoby, w tym informacje o posiadanych przez nią nieruchomościach. Zdaniem organu podanie informacji o numerach działek ewidencyjnych stwarza możliwość identyfikacji właściciela nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, poprzez uzyskanie w ewidencji gruntów numeru księgi wieczystej obejmującej nieruchomość o podanym oznaczeniu ewidencyjnym, Po przejrzeniu działu II księgi wieczystej można ustalić dane personalne osób będących właścicielami nieruchomości.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła Z.N., wnosząc o jej uchylenie i zarzucając naruszenie:

- art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieuzasadnione pozbawienie jej żądanego dostępu do pozostających w posiadaniu organu administracji samorządowej informacji będących informacjami publicznymi, niepodlegającymi ustawowej ochronie zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 2 ww. ustawy, ani też innych ustaw szczególnych;

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze