Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Dnia 26 września 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko sędzia NSA Wiesław Morys sędzia del. WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Protokolant asystent sędziego Dominika Sasin-Knothe po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. akt II SA/Kr 1366/12 w sprawie ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. prostuje z urzędu w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. akt II SA/Kr 1366/12 oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że zamiast słów "od K.W. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu" wpisuje słowa "od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu na rzecz K.W."; 2. oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wyrokiem z 28 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 1366/12, w sprawie ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Pismem z 22 kwietnia 2011 r. K.W. zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej, tj. kopii wydanej przez Burmistrza Miasta R. decyzji z [...] sierpnia 2008 r., znak [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 1, obr. R.

15 czerwca 2011 r. Burmistrz R. przesłał wnioskodawcy kserokopię wnioskowanej decyzji i jednocześnie, decyzją z [...] czerwca 2011 r., znak [...] odmówił udostępnienia informacji publicznej zawartej w tej decyzji w części dotyczącej informacji o oznaczeniu nieruchomości. Powyższy wniosek został ostatecznie rozstrzygnięty decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] listopada 2011 r., znak [...].

Pismem 4 maja 2012 r. K.W. zwrócił się ponownie o udostępnienie informacji publicznej - kopii decyzji Burmistrza Miasta R.z [...] sierpnia 2008 r., znak: [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Jednocześnie wniósł o wyłączenie z udostępnienia, zawartych w decyzji o warunkach zabudowy, danych obejmujących nazwę i adres wnioskodawcy występującego o wydanie warunków zabudowy, poprzez zaczernienie tej informacji na sporządzonej kopii decyzji .

Decyzją z [...]maja 2012 r., znak [...], Burmistrz Miasta R., na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako "u.d.i.p.") w zw. z art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a., odmówił K.W. udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej.

W uzasadnieniu organ wskazał, że podstawą odmowy jest okoliczność, że sprawa została już poprzednio rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną. Organ stwierdził, że zasada trwałości decyzji administracyjnej wynikająca z art. 16 § 1 K.p.a. sprzeciwia się wydaniu ponownej decyzji, a działanie takie byłoby obarczone wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a. Zważywszy, że art. 16 ust. 1 u.d.i.p. nie przewiduje innej formy odmowy udostępnienia informacji publicznej, organ uznał, że należy to uczynić w formie decyzji.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł K.W., domagając się jej uchylenia oraz umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Skarżący wskazywał, że postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej nie kończy się decyzją administracyjną, ale czynnością materialno-techniczną, jaką jest udostępnienie informacji. Samo złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie wszczyna postępowania administracyjnego w ścisłym rozumieniu pojęcia postępowania administracyjnego. Zatem nie można w ogóle mówić o postępowaniu administracyjnym w sprawie udostępnienia informacji publicznej, gdyż postępowanie administracyjne może się toczyć wyłącznie w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. To właśnie toczące się wcześniej postępowanie administracyjne w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej zostało zakończone ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] listopada 2011 r., sygn. akt [...]. Wskazana ostateczna decyzja organu odwoławczego nie kończyła natomiast postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, wszczętego wnioskiem z 22 kwietnia 2011 r., gdyż postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej, nie będąc w ogóle postępowaniem administracyjnym, nie podlegało w żadnym zakresie ocenie organu odwoławczego. Tym samym nie można mówić, że wszczęte wnioskiem z 22 kwietnia 2011 r. postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej było postępowaniem administracyjnym zakończonym ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] listopada 2011 r., sygn. akt [...].

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze