Skarga kasacyjna na decyzję Główny Inspektor Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Stebnicka, Sędziowie NSA Barbara Adamiak /spr./, Alicja Plucińska-Filipowicz, Protokolant Tomasz Zieliński, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2006 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej V. z/s w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 587/04 w sprawie ze skargi V. z/s w [...] na decyzję Główny Inspektor Transportu Drogowego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej 1. oddala skargę kasacyjnej; 2. zasądza od V. z/s w [...] na rzecz Głównego Inspektora Transportu Drogowego kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] nr [...], Główny Inspektor Transportu Drogowego po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez firmę E.T. V. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w [...] [...] z dnia [...] o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 15000.00 złotych, na podstawie art. 138 § 1 ust. 2 k.p.a., art. 19 ust. 1, art. 92 ust. 1 oraz lp. 1.3.1. załącznika do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452), uchylił decyzję organu I instancji i nałożył karę 15000.00 złotych. W uzasadnieniu przedstawił ustalenia stanu faktycznego sprawy. W dniu 19 września funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 94 zatrzymali do kontroli pojazd marki Mercedes o numerze rejestracyjnym [...]. Kierowca pojazdu przedstawił do kontroli dokument przewozowy WZ, w którym jako nadawca towaru wpisana była firma Huta Szkła "[...]" S.A., natomiast jako odbiorca figurowała firma R. S.J. z siedzibą w [...]. Konsekwencją stwierdzonego stanu faktycznego było sporządzenie decyzji z dnia [...] o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 15000.00 złotych.

W odwołaniu od decyzji strona podniosła, iż w chwili kontroli wykonywała międzynarodowy transport drogowy na trasie J.. Firma wykonująca przewóz została wynajęta przez inny podmiot gospodarczy, aby dokonać transportu drogowego na rzecz firmy G., która w sposób stały współpracuje firmą R.. W pojeździe znajdowały się słoje, które miały zostać przewiezione do Sosnowca w celu oclenia, a następnie poza teren Polski.

Zdaniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, całokształt materiału dowodowego pozwala w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż w chwili kontroli wykonywany był przewóz kabotażowy. Kierowca przedstawił dokument, z którego wynikało, że wykonywany był transport pomiędzy dwoma punktami na terenie RP. Pojazd nie był w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Z listu CMR, który zgodnie z prawem jest dowodem zawarcia umowy przewozu oraz zawiera istotne postanowienia tej umowy wynikało, że przejazd międzynarodowy rozpoczynał się w Sosnowcu, a kończył w miejscowości D. na terenie [...]. Na fakturach załączonych do akt sprawy widnieją firmy mające swoje siedziby na terenie RP (firma R. oraz firma G.).

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, organ uchylił decyzję organu I instancji i orzekł co do istoty sprawy.

Na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, złożyła "V." z [...] wnosząc o jej uchylenie.

Zdaniem skarżącego, zaskarżona decyzja nie może się ostać, gdyż jest nieprawidłowa i nie ma podstaw w zaistniałym stanie faktycznym jak i obowiązującym prawie. Pojazd marki MERCEDES w trakcie kontroli przewoził słoje przeznaczone na eksport do [...]. Transport ten odbywał się na zlecenie firmy "G." za pośrednictwem firmy DESY Sp. z o.o. w Warszawie, zlecającej skarżącemu przewóz słoi od producenta tzn. Huty Szkła "J." S.A. do [...] via Urząd Celny w Sosnowcu. Zlecający posiada z firmą handlową "R." Sp. j. w [...] kontrakt obejmujący wyłączną produkcję przetworów warzywnych w przewożonych słojach. Firma "R." posiada wyłączność na wykorzystanie ww. słoi. Sprzedaje ona wyprodukowane w Hucie Szkła "J." słoje firmie G., ta zaś dostarcza firmie "R." gotowe przetwory warzywne w ww. słojach, a produkty te są sprowadzane z [...].

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego