Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Lidzbarskiego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz sędzia NSA Irena Kamińska sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Justyna Żurawska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Starosty Lidzbarskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. akt II SAB/Ol 107/13 w sprawie ze skargi A.P. na bezczynność Starosty Lidzbarskiego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Ol 107/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu skargi A.P. na bezczynność Starosty Lidzbarskiego w udzieleniu informacji publicznej zobowiązał organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 10 września 2013 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy oraz stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Wnioskiem z dnia 10 września 2013 r. A.P., wskazując na art. 61 Konstytucji RP, zwrócił się do Starosty Lidzbarskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

‒ kopii wszystkich uchwał podjętych przez Powiatową Radę Zatrudnienia w roku 2011, 2012 i 2013, w tym rocznych planów potrzeb szkoleniowych jej członków, o ile takie uchwały były podjęte;

‒ odpowiedzi na pytanie, czy w roku 2011, 2012 i 2013 odbyły się płatne szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. A.P. zaznaczył, że w przypadku, gdy odpowiedź na to pytanie brzmi "tak", to wnosi o podanie kwot jakie zostały przeznaczone na szkolenia z rozbiciem na 2011, 2012 i 2013 rok oraz o kopie wszystkich faktur i zestawień za rok 2011, 2012 i 2013 zawierających w szczególności: ilość uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia; opłatę jednostkową za szkolenie członka Rady Zatrudnienia przewidzianą w umowie o organizację szkolenia; wykaz pracowników, którzy odbyli szkolenia i w jakim czasie; wykaz firm przeprowadzających szkolenia dla członków Rady z podaniem daty przeprowadzenia szkolenia;

‒ kopii wszystkich protokołów z posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia za rok 2011, 2012 i 2013.

W odpowiedzi pismem z dnia 11 września 2013 r. Sekretarz Powiatu, powołując się na art. 23g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej: "u.d.i.p.", zwrócił się do wnioskodawcy o złożenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Zaznaczono, że niezłożenie prawidłowego wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania tego pisma spowoduje pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku strony.

Pismem z dnia 24 września 2013 r. Sekretarz Powiatu poinformował wnioskodawcę, że w związku z nieuzupełnieniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, jego wniosek z 10 września 2013 r. pozostaje bez rozpatrzenia.

Następnie A.P. pismem z dnia 25 września 2013 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność Starosty Powiatu Lidzbarskiego w sprawie rozpoznania jego wniosku o udzielenie informacji publicznej. Skarżący zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 u.d.i.p. wskutek nieudostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w określonym terminie. Skarżący zwrócił się o zobowiązanie organu do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznych zgodnie z jego wnioskiem. Wskazał, że do dnia złożenia skargi nie dostał żadnej odpowiedzi na wniosek.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta