Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu
Uzasadnienie strona 2/11

Również kolejnym pismem z dnia 26 lipca 2013 r. pełnomocnik D. i J. B. poinformowała GOPS o trudnej sytuacji D. i J.B., uwzględniając fakt pobierania przez obojga emerytur, niepełnosprawności J. B., jego złego stanu zdrowia, a co za tym idzie - wysokich wydatków na leczenie i leki.

W świetle powyższego Kierownik GOPS w dniu 31 lipca 2013 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, dotyczące zwrotu opłaty wniesionej zastępczo przez gminę - GOPS w [..]z tytułu opłat za pobyt wnuczki W.B. w Domu Pomocy Społecznej w [..]dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Oceniając całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, opisanego powyżej, Kierownik GOPS stwierdził , że zawarcie proponowanej D. i J.B. umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, służy jedynie określeniu wysokości opłaty wnoszonej za pobyt wnuczki w domu pomocy społecznej, natomiast sam obowiązek uiszczenia opłaty wynika z mocy ustawy, a nie z umowy. Jeśli obowiązek członków rodziny osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, polegający na wnoszeniu związanych z tym opłat, wynika z mocy ustawy (art. 61 ust. 1 pkt 2), to w sytuacji uchylania się od tego obowiązku przez osoby zobowiązane, gmina która zastępczo poniosła wydatki, powinna egzekwować ich zwrot na drodze administracyjnej. Właściwą drogą wyegzekwowania tych należności przez gminę, jest wydanie decyzji, na podstawie art. 104 ust. 3, w związku z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. A zatem przy negatywnej postawie osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej ich członka rodziny, przejawiającą się udokumentowaną odmową podpisania umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, organ powinien wydać decyzję na podstawie art. 104 ust. 3, w której zostałaby określona wysokość opłaty wniesionej zastępczo przez gminę.

Jednocześnie podkreślił organ I instancji, że wniosek o zwolnieniu z odpłatności z dnia 26 lipca 2013 r. na tym etapie postępowania nie może być załatwiony, ponieważ decyzje: w sprawie wniosku o zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej i w sprawie ustalenia tej odpłatności, zapadają w odrębnych postępowaniach. Wyjaśnił, że postępowanie w sprawie zwolnienia z odpłatności, może być prowadzone dopiero po wydaniu decyzji taką odpłatność ustalającą, z zastrzeżeniem, że wniosek o zwolnienie z odpłatności wymaga uzupełnienia - poparcia dowodami mającymi istotny wpływ na żądanie zwolnienia w części lub całości, z odpłatności za pobyt wnuczki w domu pomocy społecznej. Natomiast wydana w sprawie decyzja na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, dotyczy jedynie zwrotu opłat, które zostały już zastępczo wniesione przez gminę - GOPS w [..]za pobyt W.B. w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w [..]za okres od maja 2013 r. do września 2013 r. - to jest od miesiąca, w którym GOPS podjął czynności na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Opłaty wniesione zastępczo przez gminę - GOPS w [..]wyniosły 27.700,53 zł. Z kolei opłata za pobyt wnuczki w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w [..], została ustalona dla D. i J.B., jako różnica pomiędzy dochodem stron, a kwotą odpowiadającą 300% kryterium dochodowego osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, co stanowi kwotę wnoszonej odpłatności w wysokości 990,31 zł miesięcznie (kryterium dochodowe: 456 zł x 300% = 1368 zł x 2 osoby = 2736 zł, dochód miesięczny rodziny: 3726,31 zł) i jest wynikiem wyliczenia różnicy między dochodem a kwotą 300% wskazaną w przepisach ustawy. Brak woli zawarcia umowy i brak możliwości przeprowadzenia negocjacji z osobami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej D. i J.B. i ich negatywna postawa, przejawiająca się brakiem zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - brak poparcia powoływanej trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej dowodami w postaci rachunków, faktur i innych opłat dotyczących prowadzonego gospodarstwa domowego oraz kosztów ponoszonych z tytułu wydatków na leczenie i leki, skutkuje ostatecznie brakiem możliwości Kierownika GOPS, naliczenia innej wysokości zwrotu określonej w art. 61 ust. 2 pkt. 2b ustawy o pomocy społecznej.

Strona 2/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze