Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Bożena Popowska Sędzia del. WSA Mirosław Wincenciak Protokolant: st. asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Wr 194/14 w sprawie ze skargi D.B. i J.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 r. nr [..] w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r. o sygn. akt IV SA/Wr 194/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu skargi D.B. i J.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 r. nr [..] w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że decyzją z dnia 11 września 2013 r., nr [..]Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..], wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.823) oraz art. 104 k.p.a. ustalił D.B. i J.B. należność z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat za pobyt wnuczki W.B. ur. 1 stycznia 1990 r., w Domu Pomocy Społecznej w [..]dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ul. [..], w wysokości 990, 31 zł miesięcznie od maja 2013 r. do września 2013 r., w łącznej kwocie 4 951,55 zł.

Organ I instancji przytoczył treść art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, wedle którego małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2: a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..]uznał, że D. i J.B. są zdolni do ponoszenia odpłatności za pobyt wnuczki W..B. w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w [..], albowiem - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego - 456 x 300% = 1368 zł. W nawiązaniu do postanowień art. 104 ustawy o pomocy społecznej w dniu\ 22 kwietnia 2013 r. Kierownik GOPS w [..]wystosował wezwanie do D. i J. B., dotyczące osobistego stawienia się w tutejszym ośrodku, w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, z jednoczesną prośbą, o przedłożenie rachunków, faktur i innych opłat dotyczących prowadzonego gospodarstwa domowego oraz kosztów ponoszonych przez rodzinę z tytułu np.: wydatków na zdrowie oraz ewentualnych kredytów. Zaproponowany termin zawarcia umowy na dzień 6 maja 2013 r., został odroczony, z przyczyn nie leżących po stronie GOPS w [..]. W dniu 27 maja 2013 r., w GOPS w [..]stawiła się D.B. w obecności krewnej, oświadczając, że w chwili obecnej nie deklaruje partycypacji w kosztach utrzymania wnuczki W.B. w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w [..]. W dniu 6 czerwca 2013 r. do GOPS w [..]wpłynęło pismo pełnomocnika D. i J. B., który zakwestionował obowiązek partycypowania D. i J. B. w kosztach utrzymania wnuczki w domu pomocy społecznej, wskazując , że D. i J.B. są osobami starszymi pobierającymi świadczenia emerytalne. Z uwagi na niepełnosprawność J.B. i zły stan jego zdrowia, D. i J.B. ponoszą wysokie wydatki na leki..

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze