Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędzia NSA del. Grażyna Radzicka Protokolant Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Skarbu Państwa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 498/08 w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa
Uzasadnienie strona 1/8

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 498/08 po rozpoznaniu skargi M. P. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] października 2007 r., nr [...], a także stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie prowadzone jest - w trybie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) - postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości położonych w Krakowie oznaczonych jako działki nr [...] pow. [...] i nr [...] o pow. [...] m- obręb [...] jedn. ewid. Podgórze m. Kraków, które zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Urzędu

Dzielnicowego Kraków - Podgórze z dnia [...] kwietnia 1985 r. z przeznaczeniem pod budowę szpitala [...] w P. W.

Decyzją z dnia [...] marca 2001 r. Prezydent Miasta Krakowa odmówił zwrotu przedmiotowych nieruchomości - podając jako powód odmowy zadysponowanie ich przez Skarb Państwa, co spowodowało bezskuteczność roszczenia opartego o art. 136 ust.3 w/w ustawy.

Wojewoda Małopolski, decyzją z dnia [...] marca 2001 r. utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa.

W wyniku skargi na powyższą decyzję, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 28 lutego 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 1235/01 uwzględnił skargę - uchylając decyzję Wojewody Małopolskiego i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Sąd uznał, że organy rozpatrujące sprawę zwrotu, muszą w postępowaniu badać przesłanki zbędności zawarte w art. 137 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ponadto w decyzji organ zobowiązany jest ustalić, czy zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 13 ust. 2 w/w ustawy dotyczące zawiadomienia poprzedniego właściciela o możliwości zwrotu nieruchomości w przypadku zamiaru przeznaczenia jej na inny cel, niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku uznania nieruchomości za zbędną na cele wywłaszczenia oraz nie spełnienia przesłanek wyłączenia roszczenia w oparciu o art. 229 cyt. ustawy organ winien stosownie do art. 97 § 1 K.p.a. zawiesić postępowanie do czasu sygn. akt I OSK 31/09 uregulowania - w zakresie dostępnych środków prawnych - sprawy własności przedmiotowych nieruchomości.

Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2006 r. sygn. akt I OSK 879/05 oddalił skargę kasacyjną Wojewody Małopolskiego wskazując, iż Skarb Państwa lub gmina, które z naruszeniem zakazu przewidzianego w art. 136 ust. 1 w/w ustawy utraciły własność wywłaszczonej nieruchomości, nie mogą skutków tych niezgodnych z prawem działań przerzucać na byłego właściciela (następcę prawnego) nieruchomości i że to przede wszystkim na organie spoczywa obowiązek doprowadzenia do stanu w którym Skarb Państwa lub gmina na powrót władają i są właścicielami nieruchomości podlegającej zwrotowi.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa