Skarga kasacyjna na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej
Uzasadnienie strona 2/16

K. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie nieudostępnienia w terminie żądanej we w wniosku z dnia [...] stycznia 2015 r. informacji publicznej, zarzucając, że doszło do naruszenia art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji, art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie Pierwszego Prezesa SN do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, stwierdzenie, że doszło do rażącego naruszenia prawa, wymierzenie organowi grzywny oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

Pierwszy Prezes SN w odpowiedzi na skargę m.in. wniósł o:

1) odrzucenie skargi w całości na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", stosowanego samodzielnie lub w związku z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2) przed rozpoznaniem wniosku z pkt 1 zobowiązanie skarżącego do odniesienia się do wniosku z pkt 1,

3) rozpoznanie wniosku o odrzucenie skargi na posiedzeniu niejawnym,

4) wyjaśnienie, czy udostępnienie danych określonych w przedmiotowym wniosku może być uznane za akt lub czynność tego rodzaju, jak określone w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a., a jeżeli tak to dlaczego,

5) oddalenie w całości skargi, a w wypadku ewentualnego jej uwzględnienia z powołaniem się na art. 149 § 1 P.p.s.a. o precyzyjne określenie, jakie konkretne czynności lub akt w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 1 - 4 powołanej ustawy obowiązany był podjąć Pierwszy Prezes SN.

Skarżący w piśmie procesowym z dnia [...] kwietnia 2015 r. odniósł się do stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na skargę uznając argumentację przedstawioną w tym piśmie procesowym za nietrafną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 8 czerwca 2015 r. dopuścił do udziału w sprawie w charakterze uczestnika Stowarzyszenie "[...]" zgodnie z jego wnioskiem z dnia 3 czerwca 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 czerwca 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 512/15 uwzględnił skargę. Sąd przedstawił szczegółowo problematykę dostępu do informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności charakteru informacji publicznej, trybu jej udostępniania i podmiotów zobowiązanych do jej udostepnienia.

Sąd podzielił stanowisko skarżącego co do charakteru informacji, o które wystąpił i wskazał, że mieszczą się one w zakresie informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż dotyczą spraw o charakterze publicznym, w szczególności majątku publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o dostępie do informacji publicznej związanych z wydatkowaniem środków publicznych. Sad wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych i w doktrynie ugruntowany został pogląd, że umowy cywilno-prawne, w których jedną stroną jest Skarb Państwa, a drugą osoba fizyczna stanowią informację publiczną. Osoba fizyczna zawierająca taką umowę musi liczyć się z tym, że treść zawartej umowy może budzić zainteresowanie opinii publicznej. Informacją publiczną jest również faktura odnosząca się do takiej umowy, gdyż dokumentuje ona sposób wydatkowania środków publicznych.

Strona 2/16
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Sądu