Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego
Sentencja

Dnia 8 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Iwona Bogucka Sędzia del. WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Op 167/19 w sprawie ze skargi E.H. na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego" oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/15

Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019 r., (sygn. akt II SA/Op 167/19), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - orzekając na skutek skargi E. H. i na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: "p.p.s.a.") - stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego".

W skardze kasacyjnej, zaskarżając powyższy wyrok w całości, Gmina [...] zarzuciła Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu naruszenie:

1) prawa materialnego, a mianowicie:

a) art. 71 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 18 Konstytucji RP - przez błędną wykładnię nieuwzględniającą charakteru prawnego przepisów zamieszczonych w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP jako zasad prawa i ich kontekstu systemowo-aksjologicznego oraz przez niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, iż art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP wyklucza możliwość wspierania rodzin takiego, jak przewidziane w uchwale Nr [...] Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r.,

b) art. 18 Konstytucji RP - przez błędną wykładnię nieuwzględniającą charakteru prawnego tego przepisu jako zasady ustrojowej implikującej obowiązek ważenia przez władze publiczne poszczególnych wymienionych w nim wartości oraz przez niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, iż art. 18 Konstytucji RP wyklucza możliwość wspierania rodzin takiego, jak przewidziane w uchwale Nr [...] Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r.,

c) art. 32 Konstytucji RP w zw. z art. 1 i nast. - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) - przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu na ich podstawie wyłącznie cechy więzów rodzinnych (w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych) jako cechy relewantnej przy ustalaniu podobieństwa lub odmienności sytuacji podmiotów uprawnionych oraz nieuprawnionych do pierwszeństwa na podstawie uchwały nr [...] Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r., a także przez niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że art. 32 Konstytucji RP w zw. z art. 1 i nast. ustawy o świadczeniach rodzinnych sprzeciwia się różnicowaniu podmiotów, takiemu jak przewidziane w uchwale Nr [...] Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r. (czyli różnicowaniu podmiotów poprzez przyznanie niektórym z nich prawa pierwszeństwa do bonu wychowawczego),

d) art. 32 w zw. z art. 18 Konstytucji RP - przez niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż odmienne potraktowanie przez zaskarżoną uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r. niektórych podmiotów podobnych nie może zostać uzasadnione racjonalnymi względami (wartościami) wynikającymi z art. 18 Konstytucji RP,

e) art. 184 zd. 2 Konstytucji RP oraz art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.; dalej: "p.u.s.a.") - przez niewłaściwe zastosowanie polegające na dokonaniu kontroli uchwały nr [...] Rady Miejskiej w [...] z dnia [...] lutego 2019 r. pod względem celowościowym, a więc przy wykorzystaniu kryterium celowościowego, zamiast posłużenia się wyłącznie kryterium legalności;

Strona 1/15