Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) sędzia NSA Irena Kamińska sędzia del. WSA Olga Żurawska - Matusiak Protokolant starszy asystent sędziego Łukasz Mazur po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13 w sprawie ze skargi L.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/14

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13, po rozpoznaniu sprawy ze skargi L.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej w skrócie K.p.a.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 413) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] odmawiającą L.K. przyznania świadczenia w formie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wnioskowanego na męża P.K. na okres IV-XII 2013 r.

W uzasadnieniu decyzji podało, że Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] września 2010 r. nr [...] przyznał L.K. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym mężem na okres od dnia 1 listopada 2010 r. - bezterminowo. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1548), osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie wskazanego terminu, to jest z dniem 30 czerwca 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] stwierdziło, że zaskarżona decyzja Prezydenta Miasta [...] prawa nie narusza, albowiem L.K. nie spełnia warunków do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem P. K., gdyż w sprawie występują okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1a powołanej ustawy o świadczeniach rodzinnych uniemożliwiające jego przyznanie. Ze znajdującego się w aktach sprawy oświadczenia P. K. z dnia 8 maja 2013 r. wynika, że żyją i zamieszkują w [...] zarówno jego rodzice jak i siostra, którzy nie posiadają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. W konsekwencji organ odwoławczy uznał, że L.K. nie spełnia warunków określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Z powołanego przepisu bowiem wynika, że aby osoba mogła uzyskać przedmiotowe świadczenie musi mieć nie tylko uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego, ale dodatkowo musi spełniać wymogi wynikające z art. 17 ustawy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze