Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędziowie: Sędzia NSA Maciej Dybowski (spr.) Sędzia del. WSA Agnieszka Miernik Protokolant st. asystent sędziego Maciej Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zarządu Powiatu [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Gd 67/17 w sprawie ze skargi J. L. na uchwałę Zarządu Powiatu [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w [...] oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Gd 67/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy ze skargi J.L. na uchwałę Zarządu Powiatu [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w [...] 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądził od Zarządu Powiatu [...] na rzecz skarżącego J.L. 480 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Dnia [...] listopada 2016 r. Zarząd Powiatu [...] (dalej Zarząd) - po uzyskaniu pozytywnej opinii [...] Kuratora Oświaty - podjął uchwałę nr [...] (dalej Uchwała) w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w [...] z pełnienia funkcji o następującej treści: "§ 1. Odwołuje się z dniem [...] listopada 2016 r. dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w [...] - Pana J.L. z pełnienia funkcji powierzonej mu Uchwałą Nr [...] Zarządu Powiatu [...] z dnia [...] lutego 2013 r.; § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście [...].; § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W podstawie prawnej Uchwały powołano art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm., dalej uso) i art. 32 ust. 2 pkt 5 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm., dalej usp).

W uzasadnieniu Uchwały Zarząd wskazał, że godnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 uso organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Art. 5c pkt 2 uso stanowi, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 38 ust. 1 wykonuje odpowiednio: wójt, zarząd powiatu, zarząd województwa.

Pismem z 17 października 2016 r. zwrócono się do [...] Kuratora Oświaty w [...] o wyrażenie opinii w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w [...] - J.L. Do dnia 7 listopada 2016 r. nie otrzymano odpowiedzi, co jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Zarząd zaznaczył, że przyczyną odwołania z funkcji dyrektora było niewłaściwe zarządzanie placówką, co zagraża uczniom/słuchaczom oraz interesowi publicznemu i destabilizuje funkcjonowanie placówki. Między innymi odwołany dyrektor szkoły zaplanował w orzeczeniu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 kierunki kształcenia w branżach, które nie są ujęte w koncepcji rozwoju szkolnictwa Powiatu [...]. Następnie przedstawił działania przygotowujące do realizacji koncepcji członkom Rady Pedagogicznej PCKZiU w perspektywie zwolnień nauczycieli i błędnie poinformował związki zawodowe o planach w tym zakresie. Podjął próby wymuszenia zezwolenia na prowadzenie naboru do szkół według własnej koncepcji, czyli we wszystkich zawodach ze szczególnym uwzględnieniem branży gastronomicznej, na którą Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody (koncepcja nie dublowania zawodów w tym samym organie prowadzącym). Zaplanowane branże dla PCKZiU w [...] to: transport, logistyka i motoryzacja, a zawody objęte wsparciem: technik mechanik, technik logistyk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz. Uchybienia dyrektora dotyczą także nieprzestrzegania zasad współpracy i obowiązujących przepisów prawa oświatowego w kwestii złożenia arkusza organizacji. Arkusz złożono dnia 4 maja 2016 r. zamiast najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Strona 1/11