Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rudnicka sędzia NSA Elżbieta Kremer sędzia del. WSA Mirosław Wincenciak (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego J.U. po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SAB/Go 17/17 w sprawie ze skargi Kancelarii Radców Prawnych [...] na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G. na rzecz Kancelarii Radców Prawnych [...] kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SAB/Go 17/17 po rozpoznaniu sprawy ze skargi Kancelarii Radców Prawnych [...] na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G. do załatwienia wniosku skarżącej Kancelarii Radców Prawnych [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. - w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku. Ponadto stwierdził, że bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. U podstaw rozstrzygnięcia Sądu I instancji legły następujące ustalenia oraz ocena prawna.

Pismem z dnia [...] grudnia 2016 r. Kancelaria Radców Prawnych [...], dalej również jako "Kancelaria", wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w G., dalej jako "MOSiR", z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie przez zamawiającego informacji dotyczącej rozliczenia inwestycji pod nazwą "A", realizowanej na podstawie umowy na projektowanie i roboty budowlane z dnia [...] października 2012 r. uwzględniającej: (1) zestawienie wszystkich rozliczeń z generalnym wykonawcą oraz wszystkimi podwykonawcami ze wskazaniem: podmiotu na rzecz którego dokonano zapłaty, daty zapłaty, kwoty zapłaty, oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego wykonawcę płatność dotyczy, dokładnej podstawy zapłaty wraz z określeniem rodzaju i daty dokumentu, formy zapłaty (np. potrącenie, płatność bezpośrednio do komornika, itp.), określenie wierzytelności przedstawionych do potrącenia i ich źródła; (2) przekazanie wszystkich potwierdzeń przelewów na rzecz generalnego wykonawcy oraz podwykonawców z tytułu ww. umowy; (3) przekazanie kopii wszystkich dokumentów stanowiących podstawę do zapłaty (tj. umowy cesji, oświadczenia, itp.).

We wniosku wskazano, iż żądana informacja powinna być udzielona w formie elektronicznej i przekazana na wskazany w nim adres e-mail. Wniosek z [...] grudnia 2016 r. wpłynął do adresata [...] stycznia 2017 r.

Pismem dnia [...] lutego 2017 r. Kancelaria wniosła skargę na bezczynność Dyrektora MOSiR w przedmiocie udostępnienia ww. informacji publicznej, wnosząc o zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie zakreślonym przez Sąd oraz zobowiązanie go do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie jak też o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W motywach skargi Kancelaria wskazała, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie został w żaden sposób rozpoznany przez skarżony organ. Po upływie ustawowego terminu, w dniu 20 stycznia 2017 r., podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez stronę skarżącą, pracownik MOSiR A.D. poinformowała jedynie, że wnioskowana informacja nie zostanie udzielona, albowiem organ udzielał już informacji publicznej dotyczącej przedmiotowej inwestycji wykonawcy czyli B..

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne