Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) Sędziowie NSA Anna Łukaszewska-Macioch del. WSA Monika Nowicka Protokolant Michał Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 503/08 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości 1. oddala skargą kasacyjną; 2. odstępuje od zasądzenia od J. W. na rzecz Ministra Skarbu Państwa zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa
Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 2 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 503/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. W. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] 2008 r. [...] w przedmiocie odmowy rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, iż zaskarżoną decyzją Minister Skarbu Państwa -po rozpatrzeniu wniosku J. W. o ponowne rozpatrzenie sprawy - utrzymał w mocy decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] 2007r. Nr [...], odmawiającą rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego powstałego w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Prezydenta Miasta K. jako Starostę Grodzkiego realizującego zadania administracji rządowej, w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o pow. 1,265ha, obręb [...] jedn. ewid. [...], niewykorzystanej na cel jej nabycia (wywłaszczenia), oznaczonej sygn. [...]. Minister Skarbu Państwa podał, że od dnia 11 lipca 2001 r. prowadzone jest w trybie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, położonej w K., działka nr [...] o pow. 1,265ha. Postanowieniem z dnia [...] 2004 r. Prezydent Miasta K. zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd cywilny zagadnienia wstępnego polegającego na ustaleniu zgodności z prawem czynności cywilnoprawnej - umowy z dnia [...] 1998 r. przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt I ACa 475/07 rozstrzygnięta została kwestia ważności umowy z dnia [...] 1998 r., która była zagadnieniem prejudycjalnym - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd Apelacyjny nie zakwestionował prawnej dopuszczalności przekazania przez Ministra Skarbu Państwa nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny lub tytułem wkładu na rzecz [...]. Wobec powyższego organ uznał, że brak jest podstaw do wypowiadania się przez organ administracji, tj. Ministra Skarbu Państwa w powyższej kwestii.

Jednocześnie organ wskazał, że żądanie formułowane jako "spowodowanie przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na rzecz Skarbu Państwa w celu ich zwrotu", nie jest wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu przepisu art. 100 § 1 k.p.a., ale żądaniem określonego - kształtującego prawo, zachowania się organu poprzez podjęcie czynności faktycznych i prawnych związanych z cofnięciem darowizny uczynionej na rzecz [...]. Zdaniem organu powoływane we wniosku wyroki sądów administracyjnych, nie mają zastosowania w sprawie, wobec ustalenia przez sąd cywilny, że brak jest podstaw do twierdzenia, iż wywłaszczona nieruchomość została użyta na inny cel, niż cel, na który została wywłaszczona. Wydanie wyroku z dnia 4 grudnia 2007 r. spowodowało ustanie przesłanki do zawieszenia postępowania toczącego się przed Prezydentem Miasta K.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa